Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Využitie atorvastatínu v dávke 60 mg na dosiahnutie cieľových hodnôt lipidov u vysokorizikových pacientov v primárnej aj sekundárnej prevencii
Martin Čaprnda, Ján Farkašovský, Oliver Tlčimuka
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Úvod: Dyslipidémia patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. Jej diagnostika a liečba patria do rúk všeobecných lekárov aj špecialistov. Napriek existencii účinnej a bezpečnej liečby statínmi mnoho pacientov na Slovensku nedosahuje cieľové hodnoty LDL cholesterolu (LDL-C). Cieľom tejto práce (projekt ATORNOVA 60 – 1. fáza) bolo identifikovať pacientov liečených na dyslipidémiu, ktorí nedosahovali cieľové hodnoty na liečbe atorvastatínom (ATST) 40 mg, a pokúsiť sa dosiahnuť pokles LDL-C úpravou dávky ATST na 60 mg.
Metodika: Projekt ATORNOVA 60 prebiehal formou prospektívnej nerandomizovanej open-label štúdie v trvaní 6 mesiacov. Do 1. fázy projektu bolo zaradených spolu 450 pacientov vo veku 27 – 92 rokov (226 mužov a 224 žien), ktorí nedosahovali cieľové hodnoty LDL-C pri liečbe ATST 40 mg. Pacientom bola zvýšená dávka ATST na 60 mg a pacienti boli edukovaní o nutnosti dodržiavania nefarmakologickej i farmakologickej hypolipidemickej liečby. Po 3 a 6 mesiacoch bola skontrolovaná hladina lipidov. Projekt bol podporený výskumným grantom firmy KRKA.
Výsledky: Priemerné hodnoty lipidov pri zaradení do štúdie boli pre celkový cholesterol (Tot-C) 6,330 ± 1,584 mmol/l, pre LDL-C 4,051 ± 1,343 mmol/l, pre HDL-C 1,253 ± 0,394 mmol/l, pre TAG 2,170 ± 1,961 mmol/l, pre non-HDL-C bola 5,076 ± 1,594 mmol/l. Po 6 mesiacoch došlo k štatisticky signifikantnému poklesu hodnôt Tot-C o 1,108 mmol/l (16,4 %), LDL-C o 0,875 mmol/l (20,3 %), TAG o 0,398 mmol/l (8,8 %) a non-HDL-C o 1,155 mmol/l (21 %) a k štatisticky významnému vzostupu HDL-C o 0,047 mmol/l (7,2 %). Súčasne s tým sa zlepšili aj cieľové hodnoty pre všetky sledované lipidové parametre (Tot-C o 54 %, LDL-C o 27,3 %, HDL-C o 13,4 %, TAG o 13,3 %, non-HDL-C o 30,9 %). Pri sledovaní bezpečnostných parametrov boli hodnoty ALT bez štatisticky významnej zmeny, pri hodnotách CK došlo k miernemu vzostupu o 8,8 %, avšak bez vzostupu nad trojnásobok normálnej hodnoty.
Záver: V súbore pacientov napriek terapii ATST 40 mg vyše 90 % pacientov nedosahovalo cieľové hodnoty pre Tot-C, LDL-C a non-HDL-C. Po úprave liečby na ATST 60 mg a edukácii pacientov došlo k signifikantnému zvýšeniu podielu pacientov, ktorí dosiahli cieľové hodnoty lipidov, bez významnejšieho ovplyvnenia bezpečnostných parametrov (ALT, CK). Napriek tomu 71,9 % pacientov v súbore nedosiahlo cieľové hodnoty LDL-C; u týchto pacientov je nutná ďalšia úprava liečby, pričom možno uvažovať o ďalšom zvýšení dávky alebo nasadení kombinovanej terapie.

Atorvastatin in the dose of 60 mg to achieve target values of lipids in highly risky patients in primary and secondary prevention
Introduction: Dyslipidaemia is one of the most important risk factors for cardiovascular diseases. Its diagnosis and treatment are in the hands of general practitioners, as well as specialists. Despite the existence of effective and safe treatment with statins, many patients in Slovakia do not achieve target values of LDL cholesterol (LDL-C). The aim of this work (project ATORNOVA 60 - Phase 1) was to identify patients treated for dyslipidaemia, who did not achieve targeted values when being treated with 40 mg of atorvastatin (ATST) and to achieve the decline in LDL - C with the ATST dose adjustment to 60 mg.Methodology: ATORNOVA 60 project was a prospective non-randomized open-label study within six months. There were 450 patients at the age of 27-29 years (226 men and 224 women) involved into the 1st phase of the project, who did not achieve target values of LDL-C in the treatment with 40 mg of ATST. The ATST dose for patients was increased to 60 mg and patients were instructed about the necessity to comply with non-pharmacological and pharmacological hypolipidaemic treatment. After 3 and 6 months the levels of lipids were checked. The project was supported by a research grant provided by KRKA company.
Results: At the beginning of the study, the average values of lipids were: 6.330 ± 1.584 mmol/l for the total cholesterol (Tot-C), 4.051 ± 1.343 mmol/l for LDL-C, 1.253 ± 0.394 mmol/l for HDL-C, 2.170 ± 1.961 mmol/l for TAG, 5.076 ± 1.594 mmol/l for nonHDL-C. After 6 months there was a statistically significant decline in the values of Tot-C by 1.108 mmol/l (16.4%), LDL-C by 0.875 mmol/l (20.3%), TAG by 0.398 mmol/l (8.8%) and nonHDL-C by 1.155 mmol/l (21.0%) and statistically significant increase of HDL-C by 0.047 mmol/l (7.2%). At the same time, there was an improvement in achieving target values for all monitored lipid parameters (Tot-C by 54.0%, LDL-C by 27.3%, HDL-C by 13.4%, TAG by 13.3%, nonHDL-C by 30.9%). The monitoring of safety parameters has shown that ALT values were without a statistically significant change, in CK values there was a slight increase by 8.8%, however, without an increase above the triple of upper limit of normal value.
Conclusion: In the group of patients, despite the therapy with 40 mg of ATST, over 90% of patients did not achieve target values for Tot-C, LDL-C and nonHDL-C. After the adjustment of treatment with 60 mg of ATST and instruction for patients, there was a significant increase in the share of patients who achieved target values for lipids, without significant influencing of safety parameters (ALT, CK). Despite that, 71.9% of patients in the group did not achieve target LDL-C values. In these patients, another adjustment of treatment is needed, and another increase in the dose or combined therapy might be considered.
Keywords: dyslipidaemia, atorvastatin
dyslipidémia atorvastatín
Interná med. 2018; 18 (1): 25-29
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by