Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Využitie CARTO v liečbe krvácajúcich gastrických varixov
Ján Haršány, Juraj Ďurina, Marek Rác, Andrej Klepanec
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
Gastrické varixy majú odlišnú patofyziológiu a klinické prejavy v porovnaní s častejšími ezofágovými varixmi. Zatiaľ máme k dispozícii len málo informácií k manažmentu pacientov s gastrickými varixmi, keďže chýbajú silné dáta na podklade klinických štúdií. V tomto článku rozoberáme možnosti využitia intervenčnej rádiológie pomocou rôznych možností transvenóznej obliterácie v liečbe pacientov s gastrickými varixmi, pričom využitie liečby pomocou CARTO
(Coil-Assisted Retrograde Transvenous Obliteration) demonštrujeme aj na kazuistike pacientky s gastrickými varixmi neriešiteľnými endoskopicky.

CARTO in the treatment of bleeding gastric varices.
Gastric varices have different pathophysiology and clinical manifestations compared to more frequent oesophageal varices. We do not have enough information on managing patients with gastric varices as robust data based on clinical trials are missing. This paper will discuss the possibilities for utilising interventional radiology with various possibilities of transvenous obliteration in treating patients with gastric varices. We demonstrate the use of CARTO
(Coil-Assisted Retrograde Transvenous Obliteration) in the case study of a patient with gastric varices unsolvable endoscopically.
Keywords: gastric varices, endoscopy, bleeding, interventional radiology


gastrické varixy endoskopia krvácanie intervenčná rádiológia
Gastroenterol. prax 2021; 20 (3): 174 – 177
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by