Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Využívame dostatočne liečebné možnosti peritoneálnej dialýzy?
Vladimír Gomboš
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2019
Demografické faktory a frekventované zastúpenie rôznych rizikových faktorov v populácii sú príčinou stúpajúceho trendu ochorení obličiek vrátane ich zlyhania. Ak sú vyčerpané možnosti konzervatívnej liečby chronického zlyhania obličiek, riešením je zaradenie pacienta do dlhodobého dialyzačného programu (DDP). Hemodialýza (HD), peritoneálna dialýza (PD) a transplantácia obličiek sú 3 základné spôsoby náhrady funkcie obličiek. HD a PD sú z dlhodobého hľadiska rovnocenné, ich súčasná technická úroveň je zárukou podstatne lepšej kvality života pacientov. Uvedené metódy majú svoje výhody aj nevýhody a ich použitie sa musí individualizovať. PD a jej modifikácie sú najrozšírenejšou metódou dialýzy v domácom prostredí. PD je sofistikovaný systém liečby vhodný pre pacientov rôznych vekových kategórií a pre široké spektrum diagnóz, aj netradičných. Napriek svojim nespochybniteľným výhodám sa nevyužíva v dostatočnej miere, na Slovensku sú ňou liečené ~ 4 % pacientov.
Do we make sufficient use of the treatment options for peritoneal dialysis?
Demographic factors and the frequency of various risk factors in the population are causing an upward trend in kidney disease, including renal failure. If conservative treatment for chronic renal failure is exhausted, the solution is to include the patient in a long-term dialysis program (DDP). Hemodialysis (HD), peritoneal dialysis (PD) and kidney transplantation are 3 basic ways to replace kidney function. HD and PD are equivalent in the long term, with their current technical standards guaranteeing a significantly better quality of life for patients. These methods have advantages and disadvantages and their use must be individualized. PD and its modifications are the most widespread method of dialysis in the home environment. PD is a sophisticated treatment system suitable for patients of different ages and for a wide range of diagnoses, even non-traditional. Despite its unquestionable advantages, it is not used to a sufficient extent, in Slovakia it is treated by ~ 4% of patients.
Keywords: chronic renal failure, peritoneal dialysis, peritoneal dialysis solution, icodextrin, cardiovascular risk, diabetes mellitus, obesity
chronické zlyhanie obličiek peritoneálna dialýza peritoneálny dialyzačný roztok kardiovaskulárne riziko ikodextrín diabetes mellitus obezita
Interná med. 2019; 19 (12): 475-479
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by