Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Význam detekcie zostrihového variantu androgénneho receptora AR-V7 u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty v klinickej praxi
Henrieta Drobková, Jana Jurečeková, Monika Kmeťová Sivoňová, Ján Kliment jr., Mária Škereňová, Erika Halašová, Ján Kliment sr.
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Významnú úlohu v mechanizme vývinu kastračnej rezistencie metastatického karcinómu prostaty stále zohráva
androgénna signálna dráha, ktorej aktivita je sprostredkovaná androgénnymi receptormi. S cieľom inhibovať ich aktivitu boli vyvinuté nové lieky abiraterón, enzalutamid, apalutamid a darolutamid. Účinnosť liečby týmito liekmi u pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty však nie je jednotná. Časť pacientov odpovedá na liečbu výborne, u časti pacientov účinok liečby nie je dostatočný alebo dokonca chýba v dôsledku primárnej alebo sekundárnej rezistencie. Jedným z mechanizmov vysvetľujúcich vznik rezistencie je expresia zostrihových variantov androgénneho receptora vrátane AR-V7. Proteínový produkt AR-V7 ostáva konštitučne aktívny nezávisle od androgénnej signálnej dráhy, napriek absencii väzbového miesta a neschopnosti viazať ligand môže prispieť k vývinu a progresii metastatického kastračne rezistentného karcinómu prostaty. Hlavným cieľom tejto práce je poskytnúť prehľad súčasných poznatkov o úlohe zostrihového variantu androgénneho receptora AR-V7 pri vzniku rezistencie proti liečbe inhibítormi androgénnych receptorov.

Detection of the androgen receptor splice variant AR-V7 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer and its importance in clinical practice
An androgen signalling pathway still plays an important role in the development of castration resistance of metastatic prostate cancer. Its activity is mediated by androgen receptors. New drugs abiraterone, enzalutamide, apalutamide and darolutamide, have been developed to inhibit the activity of androgen receptors. However, the efficacy of treatment using these drugs in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer is not uniform. Some patients respond well to treatment; in some patients, the effect of treatment is insufficient or even absent due to primary or secondary resistance. One mechanism explaining the development of resistance is the expression of androgen receptor splice variants, including AR-V7. The AR-V7 protein product remains constitutively active, independent on the androgen signalling pathway. Despite the absence of a binding site and inability to bind ligand, it may contribute to the development and progression of metastatic castration-resistant prostate cancer. The main aim of this work is to provide an overview of current knowledge about the role of the androgen receptor splice variant AR-V7 in the development of resistance to androgen receptor inhibitor therapy.
Keywords: castration-resistant prostate cancer, androgen receptor splice variant 7, abiraterone, enzalutamide,
circulating tumour cells
enzalutamid cirkulujúce nádorové bunky kastračne rezistentný karcinóm prostaty zostrihový variant androgénneho receptora AR-V7 abiraterón
Klin urol 2020; 16 (2-3): 65 – 69
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by