Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Ženská urológia a urodynamika
Význam manuálnej korekcie pri hodnotení uroflowmetrického záznamu
Marek Brezovský, Juraj Barta, Jozef Marko, Peter Weibl
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Cieľ práce: Cieľom našej práce bolo posúdiť presnosť počítačom stanovenej hodnoty maximálneho prietoku Qmax porovnaním hodnôt maximálneho prietoku generovaného počítačom s hodnotou korigovanou manuálne z grafu.
Materiál a metódy: Retrospektívne bolo zhodnotených 184 náhodne vybratých uroflowmetrických záznamov. Pri každej uroflowmetrii sme brali do úvahy maximálny prietok generovaný počítačom QmaxC a hodnotu QmaxM po manuálnej korekcii. Ďalšie sledované parametre boli vymočený objem V, priemerný prietok Qaver a odchýlka QmaxC od QmaxM. Na porovnanie priemerných hodnôt QmaxC a QmaxM bol použitý párový Studentov t-test. Percentuálne hodnoty odchýlok QmaxC a QmaxM sme rozdelili do 3 hraníc: nad 5 %, nad 10 % a nad 20 %. Pre každú skupinu sme zisťovali počet uroflowmetrií, kde Qmax < 10 ml/s, Qmax = 10 - 15 ml/s a kde Qmax > 15 ml/s. Ako významnú odchýlku sme stanovili hranicu 20 %.
Výsledky: Priemerný vymočený objem bol 343 ml, priemerná hodnota Qmax C bola 25,0 ml/s a priemerná hodnota QmaxM bola 22,7 ml/s. Studentov párový test potvrdil signifikantný rozdiel medzi hodnotami Qmax generovanými počítačom a hodnotami manuálne korigovanými z grafu (p < 0,01). Počet uroflowmetrií, kde bola odchýlka > 5 %, bol v našom súbore 84/184. Z tohto počtu tvorili uroflowmetrie s Qmax < 10 ml/s podiel 7/84, s Qmax 10 - 15 ml/s podiel 16/84 a Qmax > 15 ml/s bol zastúpený počtom 61/84. Pri zvolenej hranici odchýlky > 10 % bol počet rozdielnych uroflowmetrií 72. Z tohto počtu tvorili uroflowmetrie s Qmax < 10 ml/s podiel 14/72, s Qmax 10 - 15 ml/s podiel 5/72 a Qmax > 15ml/s bol zastúpený počtom 53/72. Klinicky najvýznamnejšou hranicou sa javí odchýlka > 20 %. Viac ako 20 % rozdiel v hodnote Qmax sme našli v 36/184 uroflowmetrických záznamoch. Z tohto počtu tvorili uroflowmetrie s Qmax < 10 ml/s podiel 4/36, s Qmax 10 - 15 ml/s podiel 6/36 a Qmax > 15 ml/s bol zastúpený počtom 26/36.
Záver: elektronické vs manuálne hodnotenie je odlišné v 19 % prípadov. Tieto rozdiely sú štatisticky signifikantné a treba vždy manuálne korigovať krivky.
uroflowmetria artefakty maximálny prietok
Klin. urol. 2006; 2 (1): 25 - 27
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by