Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam systému rank, rankl a osteoprotegerín v kostnej biológii a metabolických ochoreniach kosti
Viera Spustová, Kornélia Štefíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2011
Remodelácia kosti je kontinuálny proces odbúrania a novotvorby kosti, ktorý prebieha celý život. Cyklus remodelácie kosti pozostáva zo série vysoko regulovaných dejov, na ktorých sa podieľajú hormóny, cytokíny, prostaglandíny a rastové faktory. Kontrolu kostného obratu zabezpečuje systém RANK/RANKL a osteoprotegerín (OPG). RANK (receptor aktivátor nukleárneho faktora κB) je receptor exprimovaný na preosteoklastoch. V osteoblastoch sa syntetizuje RANKL (receptor aktivátor nukleárneho faktora κB ligand), ktorý je ligandom pre RANK a OPG, ktorý má vysokú afinitu k RANKL. Interakcia medzi RANKL a RANK stimuluje diferenciáciu a dozrievanie osteoklastov. Účinok RANKL je blokovaný OPG, ktorý pôsobí ako solubilný receptor pre RANKL, čím bráni väzbe RANKL na RANK, čo vedie k zníženiu dozrievania osteoklastov a následne aj k zníženiu resorpcie kosti. Pomer RANKL/OPG určuje rýchlosť remodelácie kosti. Systém RANK/RANKL/OPG je novo objavený fyziologický mechanizmus, ktorý má významnú úlohu v kostnom metabolizme, imunitnom systéme a vaskulárnej biológii. Nerovnováha tohto systému objasňuje rozvoj viacerých kostných, zápalových a genetických ochorení. Medzi najvýznamnejšie patria postmenopauzálna osteoporóza, glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza, hyperparatyreóza, Pagetova choroba, reumatoidná artritída a kostné nádory. V klinickej praxi sa v súčasnosti už využíva protilátka proti RANKL na liečbu osteoporózy.
RANK RANKL OPG kostný metabolizmus imunitný systém vaskulárna biológia
Interná med. 2011; 11 (7-8): 353-357
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by