Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Vzájomné porovnanie progresie malých solídnych lézií obličiek (priemer verzus objem s použitím 1 a 2 rozmerov lézie)
Peter Weibl, Milan Hora, Tomáš Urge, Ivan Lutter, Martin Romančík, Milan Obšitník
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Cieľ práce: Cieľom našej štúdie bolo porovnať progresiu solídnych lézií obličiek s postkontrastným vysycovaním u pacientov vysoko rizikových a v pokročilom veku pomocou CT. Vzájomne sa porovnávala progresia rastu a objemu pri použití 1 a 2 rozmerov lézie. Materiál a metódy: V tejto prospektívnej štúdií boli zahrnutí 16 pacienti s nálezom solídnej lézie obličky, ktorí neboli liečení (pre pokročilý vek, vysoké operačné riziko ASA 3 - 4, resp. na žiadosť samotného pacienta). Pacienti boli sledovaní pomocou pravidelných CT vyšetrení (3 mesiace po úvodnom vyšetrení a následne v 6-mesačných intervaloch). Všetky lézie mali zvýšené vysycovanie (> 20 HU na postkontrastných CT skenoch). Priemerná veľkosť lézií bola 3,2 cm (rozmedzie 1,9 - 4,0 cm; V = 18,9 cm3), priemerný čas sledovania 24 mesiacov (rozmedzie 8 - 52 mesiacov). Výsledky: 6 pacientov podstúpilo parciálnu nefrektómiu a 1 pacient radikálnu nefrektómiu (vždy bol potvrdený karcinóm obličky: papilárny – 2 pacienti; svetlobunkový – 4 pacienti; chromofóbny – 1 pacient). Priemerná progresia v zmysle zväčšenia najdlhšieho priemeru a objemu kalkulovaného na základe jedného najdlhšieho priemeru lézie bola za rok [(0,10 cm; V = 1,8 cm3; V2 = 9,4 %); (0,2 cm; V = 3,5 cm3; V2 = 23%) V2 – priemerné zväčšenie objemu v %] pre solídne vs. karcinómy obličiek. Priemerný objem solídnych lézií, kde bola zaznamenaná progresia rastu, bol na základe poslednej kontroly 29,9 cm3 pri použití dvoch rozmerov vs. 23,9 cm3 pri použití najdlhšieho priemeru lézie (objemový rozdiel – V = 25 %). Záver: Prevažná väčšina malých solídnych nádorov obličiek rastie pomaly. Starých a vysoko rizikových pacientov s nálezom solídnej lézie obličky < 2 - 3 cm možno aspoň na začiatku sledovať. Sledovanie objemových zmien lézií s použitím 2 rozmerov sa zdá byť presnejšie v porovnaní s 1 rozmerom, alebo celkovým zväčšovaním samotného priemeru lézie. Zatiaľ nie je presne definované, pri akej progresii je potrebné zvážiť chirurgickú liečbu.
karcinóm obličky solídne lézie obličiek sledovanie parametre progresie
Klin. urol. 2007; 3 (1): 16 - 20
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by