Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Vzťah hirzutizmu a akné k hormonálno-metabolickému profilu žien so syndrómom polycystických ovárií
Simona Ujházi, Zora Lazúrová, Jana Figurová, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2020
Úvod: Manažment syndrómu polycystických ovárií (PCOS) je vzhľadom na vysokú variabilitu jeho klinických symptómov a rôznorodosť laboratórnych nálezov aj v súčasnosti náročný. Nápomocné by mohlo byť doplnenie diagnostických kritérií založených na konkrétnom fenotypovom prejave PCOS, t. j. hirzutizmu či akné, v súčasnosti však nie sú známe hormonálne a metabolické profily žien v závislosti od prevládajúceho príznaku.
Cieľ: Zistiť vzťah medzi vybranými fenotypovými prejavmi PCOS, t. j. hirzutizmom a akné a hormonálno-metabolickým profilom u žien s PCOS.
Metódy: Do štúdie bolo zaradených 44 žien v reprodukčnom veku s diagnózou PCOS. Pacientkam boli vyšetrené základné antropometrické parametre, vybrané biochemické metabolické a hormonálne parametre a hodnotené bolo mFG skóre a GAGS.
Výsledky: Pacientky bez hirzutizmu mali štatisticky významne vyšší stupeň inzulínovej rezistencie v porovnaní s pacientkami s hirzutizmom (p = 0,0388). Vzťah hirzutizmu a ostatných vyšetrovaných hormonálnych a metabolických parametrov nebol významný. Pacientky bez akné mali významne vyšší vek ako pacientky s vyšším skóre GAGS (p = 0,0062), zistili sme aj štatisticky významnú negatívnu koreláciu medzi hodnotou GAGS a vekom pacientok v súbore (p = 0,0008). Po realizácii viacnásobnej regresnej analýzy pretrvávala signifikantná závislosť hodnoty GAGS a veku (p = 0,002) a odhalil sa aj podiel FAI na hodnote GAGS (p = 0,04).
Záver: Vyšší stupeň hirzutizmu bol spojený s nižšou inzulínovou rezistenciou. Iný významný vzťah medzi hirzutizmom a hormonálno-metabolickým profilom žien s PCOS sme nezistili. Závažnosť akné s vekom klesala. Otázny zostáva vplyv androgénov (reprezentovaných hodnotou FAI) na hodnotu GAGS, pretože sme v práci zistili len ich slabú asociáciu na hranici štatistickej signifikancie.

The relationship of hirsutism and acne with hormonal and metabolic profile in women with polycystic
ovary syndrome
Introduction: Even today, the management of polycystic ovary syndrome (PCOS) is complicated due to high variability of its clinical manifestations and laboratory findings. It might be beneficial to implement supplementary diagnostic criteria based on specific phenotypic manifestation of PCOS, i.e. hirsutism or acne, however, hormonal and metabolic profiles of women according to predominant symptom of PCOS are unknown.
Aim: To determine relationship between selected phenotypic manifestations of PCOS, i.e. hirsutism and acne, and hormonal and metabolic profiles in women with PCOS.
Methods: Study included 44 women of reproductive age diagnosed with PCOS. Patients were examined for anthropometric parameters and selected biochemical metabolic and hormonal parameters. GAGS and mFG scores were evaluated.
Results: Patients without hirsutism had significantly higher degree of insulin resistance compared to those with hirsutism (p = 0.0388). The relationship between hirsutism and other investigated hormonal and metabolic parameters was not significant. Patients without acne were older in comparison to patients with higher GAGS score (p = 0,0062), we also found statistically significant negative correlation between GAGS value and patientsˈ age (p = 0,0008). Multiple regression analysis confirmed dependence of GAGS value on age (p = 0,002) and revealed FAI participation on GAGS value (p = 0,04).
Conclusion: Higher degree of hirsutism was associated with lower insulin resistance. We did not find any other relationships between hirsutism and hormonal and metabolic parameters of women with PCOS. The severity of acne decreased with age. Androgen influence (represented by FAI) on the GAGS value remains questionable, we found only their weak association at the border of statistical significance.
Keywords: polycystic ovary syndrome, hirsutism, acne, sex steroids, insulin resistance
syndróm polycystických ovárií hirzutizmus akné pohlavné hormóny inzulínová rezistencia
Interná med. 2020; 20 (7-8): 333-339
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by