Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Vzťah medzi p53 a p21 génovými polymorfizmami a rizikom vzniku karcinómu prostaty v slovenskej populácii
Monika Kmeťová-Sivoňová1, Marta Vilčková1, Svetlana Grobarčíková2, Jana Jurečeková1, Dušan Dobrota1, Ján Kliment2
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2014
Úvod a ciele: Tumor supresívny proteín p53 a jeho efektor p21 zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v procese karcinogenézy. Polymorfné varianty p53 a p21 génov sa spájajú so zvýšenou susceptibilitou k vzniku nádorov, ale len niekoľko štúdií sledovalo ich vplyv na riziko vzniku karcinómu prostaty. Cieľom tejto štúdie bolo sledovať tri p53 a p21 polymorfizmy (p53 kodón 72, p21 C98A a p21 C70T) a ich vzájomný vzťah a koreláciu s klinicko-patologickými charakteristikami. Materiál a metódy: U 300 pacientov s karcinómom prostaty a 446 zdravých jedincov sme genotypovali tri jednonukleotidové polymorfizmy (SNP) p53 a p21 génov s využitím polymerázovej reťazovej reakcie s následnou restrikčnou analýzou (PCR-RFLP). Chi-kvadrátový test sme použili na odhad relatívneho rizika karcinómu prostaty s p53 a p21 genotypmi. Výsledky: Zistili sme, že jednotlivé variantné genotypy samostatne signifikantne nemenia riziko vzniku karcinómu prostaty, avšak kombinácia p53 kodón 72 Arg/Pro a p21 C98A CA genotypov sa spája so signifikantnou 51 % redukciou rizika vzniku karcinómu prostaty (p < 0,05). Ďalej sme zistili, že u pacientov s heterozygotne mutantným p21 C98A genotypom (CA) a hladinami sérového PSA ≥ 10 ng/ml sa riziko karcinómu prostaty signifikantne znižuje (p < 0,05) v porovnaní s pacientmi s divým typom p21 C98A alely (CC) a hladinami sérového PSA < 10 ng/ml. Záver: Naša štúdia je jednou z prvých, ktorá poukazuje na to, že kombinácia p53 kodón 72 a p21 C98A môžu modifikovať riziko vzniku karcinómu prostaty.
p53 p21 génový polymorfizmus karcinóm prostaty
Klin. urol. 2014; 10 (1): 37-42
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by