Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
základné ultrazvukové vyšetrenie pri viacplodovej tehotnosti – prehľad odporučených postupov
I. Švecová, K. Biskupská-Boďová, P. Kasajová, K. Dókuš, P. Žúbor, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Viacplodová tehotnosť sa vyskytuje približne v 3 % všetkých pôrodov, pričom počet
viacnásobných tehotností medziročne stúpa vzhľadom na častejšie využitie techník
asistovanej reprodukcie. Akokoľvek, počas sledovania trendov v USA v rokoch
1990 – 2003 bol zaznamenaný pokles výskytu troj- a štvornásobnej tehotnosti, pričom
aj pri neustálom náraste počtu dvojplodových tehotností sa medziročné tempo
nárastu spomaľuje. Výskyt monozygotných tehotností je pomerne konštantný a je to
asi 4 na 1 000 gestácií. Výskyt dizygotných tehotností je omnoho variabilnejší a vyšší
v niektorých rodinách, v africkom etniku, u žien po indukcii ovulácie a asistovanej
reprodukcii. V prípade nestimulovanej fertility sa vyskytuje trojnásobná tehotnosť
v 1 : 8 000 gestácií. Viacnásobná tehotnosť výrazne zvyšuje maternálnu aj fetálnu
morbiditu a mortalitu a preto je podstatné zlepšovať jej ultrazvukovú diagnostiku.
viacnásobná tehotnosť sonografické vyšetrenie odporučené postupy amnionicita chorionicita
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 164 – 169
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by