Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: SPRÁVY
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (6-3/2015) konaného dňa 18. 6. 2015 v N ižnej nad Oravou
Martin Redecha, Ján Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Program:
1. O tvorenie, prezencia a schválenie programu
2. K ontrola uznesení
3. V yhodnotenie II . spoločnej konferencie SG PS SLS
a ČG PS ČLS JEP
4. N árodný program starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo
a reprodukčné zdravie
5. E xpertné hodnotenie pôrodníc
6. I nformácie hlavného odborníka MZSR
7. N ávrh novej koncepcie vydávania časopisu Slovenská
gynekológia a pôrodníctvo
8. R ôzne
9. Záver
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by