Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Správy
Zápisnica zo zasadnutia Výboru SGPS (7-4/2015) konaného dňa 6. 11. 2015 v Bratislave
Martin Redecha
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Program:
1. O tvorenie, prezencia a schválenie programu
2. K ontrola uznesení
3. U rogynekológia – akreditácia špecializačného štúdia
4. Kolposkopia – certifikovaná činnosť
5. Podávanie anti D gamaglobulínu
6. O dporučené postupy pre UZV vyšetrenie v gynekológii
a pôrodníctve
7. Plán podujatí SGPS na rok 2016
8. I nformácie hlavného odborníka MZSR
9. V ydávania časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
10. Projekt sprievodca pôrodnicami
11. Jubilanti v roku 2016
12. I nformácia o príprave III . spoločnej konferencie ČG PS
ČLS JEP a SG PS
13. I nformácia o stave členskej základne
14. Rôzne
15. Záver
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by