Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Závažné akútne poškodenie obličiek indukované mnohopočetným myelómom – 2-ročné sledovanie pacientov
Jana Mateovičová, Peter Ponťuch, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Miroslav Budaj, Martin Mistrík
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Cieľ: Analyzovať retrospektívne klinický stav a laboratórne zmeny u pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) a so závažným akútnym poškodením obličiek (AKI).
Pacienti a metódy: Z 351 pacientov registrovaných s MM v špecializovanej ambulancii v období 2007 – 2015 sme vybrali 32 pacientov vo veku 66 (51 – 83; medián, rozpätie) rokov so vzostupom koncentrácie kreatinínu v sére nad 2 mg/dl (177 μmol/l) podľa kritérií CRAB (C – hyperkalciémia, R – renálna dysfunkcia, A – anémia, B – postihnutie kostí). Diagnostika MM: ß2-mikroglobulín v sére (ß2-MG), monoklonálny imunoglobulín v sére (mIg), voľné ľahké reťazce κ, λ v sére (FLC) a cytogenetické vyšetrenie kostnej drene.
Výsledky: Po roku liečby MM signifikantne klesli sérové koncentrácie ß2-MG z 11,2 (6,9 – 26,6; medián, IQR) na 4 (3,1 – 9,4) mg/l, mIg z 13 (3,6 – 31,2) g/l na 1,7 (0 – 4,5) g/l a FLC κ, λ z 1 539 (342 – 9 070) na 41,7 (16 – 306) mg/l a infiltrácie kostnej drene plazmocytmi z 33 (23,5 – 54,9) % na 1,2 (0,32 – 4,9) % (všetky rozdiely p < 0,001). Kreatinín v sére na začiatku počas AKI dosiahol 283 (210 – 469) μmol/l a odhad glomerulovej filtrácie (eGF) 0,3 (0,17 – 0,46) ml/s/1,73 m2. Po roku liečby MM došlo k signifikantnému poklesu kreatinínu v sére na 125 (95 – 188) μmol/l a vzostupu eGF na 0,8 (0,44 – 1,04) ml/s/1,73 m2(p < 0,001). Po dvoch rokoch kreatinín v sére stúpol na 165 (126 – 239) μmol/l a eGF klesla na 0,62 (0,39 – 0,81) ml/s/1,73 m2. Nenašli sme významnú parciálnu koreláciu medzi infiltráciou kostnej drene plazmocytmi a kreatinínom alebo ß2-MG v sére. Jediná významná parciálna korelácia bola medzi kreatinínom v sére a ß2-MG v sére (p < 0,001). Akútne hemodialyzovaných bolo 11 pacientov. Priemerné prežívanie akútne hemodialyzovaných pacientov bolo 22 mesiacov, kým nedialyzovaných 69 mesiacov. V priebehu dvoch rokov zomrelo 13 (41 %) pacientov.
Záver: Zo všetkých pacientov s MM bol u 32 (9,1 %) priebeh komplikovaný vývinom AKI závažného stupňa, 11 pacientov z nich bolo akútne hemodialyzovaných. Po roku liečby MM sa výrazne znížili sérové koncentrácie ß2-MG, mIg, FLC κ, λ a tiež rozsah infiltrácie kostnej drene plazmocytmi. Súbežne sme po roku zistili významný pokles kreatinínu v sére a vzostup eGF. Po dvoch rokoch mierne stúpol kreatinín v sére a klesla eGF.

Severe acute kidney injury induced by multiple myeloma in 2-year follow-up study
Aim: To analyse retrospectively clinical condition and laboratory changes in patients with multiple myeloma (MM) and severe acute kidney injury (AKI).
Patients and methods: From 351 patients registered with MM in specialized out-patient clinic in years 2007-2015 we selected 32 patients aged 66 (51-83; median, range) years with serum creatinine increased above 2 mg/dl (177 μmol/l) according to CRAB (C-hypercalcemia, R-renal dysfunction, A-anemia, B-bone disorder) criteria. Diagnostics of MM: serum ß2-microglobulin (ß2-MG), serum monoclonal immunoglobulin (mIg), serum free light chains κ, λ (FLC) a cytogenetic examination of bone marrow.
Results: After one year of MM treatment, we found significant decreases in serum concentration of ß2-MG from 11,2 (6,9-26,6; median, IQR) to 4,0 (3,1-9,4) mg/l, mIg from 13 (3,6-31,2) g/l to 1,7 (0-4,5) g/l and FLC κ, λ from 1539 (342-9070) to 41,7 (16-306) mg/l and bone marrow infiltration by plasmocytes from 33 (23,5-54,9) % to 1,2 (0,32‑4,9) % (all differences p < 0,001). During AKI at a baseline, serum creatinine reached 283 (210-469) μmol/l and estimated glomerular filtration rate (eGFR) 0,3 (0,17-0,46) ml/s/1,73 m2. After one year of MM treatment, serum creatinine significantly decreased to 125 (95-188) μmol/l and eGFR increased to 0,8 (0,44-1,04) ml/s/1,73 m2(p < 0,001).After two years, serum creatinine increased to 165 (126-239) μmol/l and eGFR decreased to 0, 62 (0,39-0,81) ml/s/1,73 m2. We have not found any significant partial correlation between bone marrow infiltration by plasmocytes and serum creatinine, or ß2-MG. There was only one significant partial correlation between serum creatinine and serum ß2-MG (p < 0,001). Eleven patients were treated by acute haemodialysis. A mean survival of patients on acute haemodialysis was 22 months, while of those without haemodialysis 69 months. During two-year period 13 (41%) patients died.
Conclusion: From among all patients with MM, a course of the disease was complicated by severe AKI in 32 (9,1 %) patients, 11 patients from them were on acute haemodialysis.After one year of MM treatment, we found significant decreases in serum concentration of ß2-MG, mIg, FLC κ, λ and bone marrow infiltration with plasmocytes. Concurrently after one year, serum creatinine significantly decreased and eGFR increased. After two years, mild increase in serum creatinine and decrease in eGFR were found.
Keywords: acute kidney injury; multiple myeloma
akútne poškodenie obličiek mnohopočetný myelóm
Interná med. 2018; 18 (3): 117-121
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by