Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Zmeny funkcie obličiek v súvislosti so starnutím
Mária Komlósi, Viliam Mojto
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Starnutie je prirodzený a neodvrátiteľný biologický proces, ktorý postihuje ľudský organizmus. So zvyšujúcim sa vekom ľudské orgány vrátane obličiek postihujú anatomické a funkčné zmeny. Tie nastávajú následkom fyziologického starnutia, no zároveň sú ovplyvňované chronickými ochoreniami, ako je ateroskleróza, hypertenzia alebo diabetes mellitus, ktoré sa vo zvýšenej miere vyskytujú u staršej populácie. Odlíšenie dôsledkov týchto dvoch vplyvov, jedného fyziologického a druhého patologického, je pomerne ťažké, pretože niektoré zmeny sa zdanlivo vzájomne prekrývajú. Aktuálne klasifikácie nedostatočne zohľadňujú prirodzený pokles glomerulovej filtrácie, ktorý sprevádza starnutie, čo vedie k zvýšenej miere diagnostikovania chronickej obličkovej choroby vo vyšších vekových skupinách, a tým aj k nadhodnoteniu kardiovaskulárneho rizika spojeného s pokročilejšími stupňami tohto ochorenia. V tomto článku sa venujeme problematike štrukturálnych a funkčných odchýlok, ktoré sprevádzajú prirodzené starnutie obličiek.

Functional changes in aging kidney
Aging is the natural biological process affecting every human being. With increasing age, certain anatomical and functional changes take place in different organs, including kidneys, which are concequences of natural senescence on the one hand and, on the other hand, of certain chronic diseases, e.g. atherosclerosis, hypertension or diabetes, which are occuring more frequently in older age groups. Distinguishing these two causes, one physiological and other pathological, seems challenging as some of their consequences are overlapping. Current classifications do not take into account spontaneous decrease of glomerular filtration rate associated with aging, which leads to overdiagnosis of chronic kidney disease in elderly patients and thus overestimation of cardiovascular risk associated with progressive stages of this disease. The aim of this article is to discuss structural and functional changes associated with aging of kidney.
Keywords: aging kidney, chronic kidney disease, glomerular filtration rate, glomerulosclerosis
starnutie a oblička chronická obličková choroba glomerulová filtrácia glomeruloskleróza
Interná med. 2020; 20 (1): 25-28
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by