Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PÔVODNÉ PRÁCE
Zmeny parametrov priechodnosti nosovej dutiny po endoskopickej adenoidektómii
Ján Sojak, Peter Ďurdík
Východisko: Objasniť zmeny parametrov priechodnosti nosovej dutiny v dôsledku endoskopickej adenoidektómie u detí
postihnutých adenoidnými vegetáciami.
Súbor a metódy: U 50 detí priemerného veku 6,4 roka s príznakmi nosovej obštrukcie a adenoidnými vegetáciami verifikovanými
rinoendoskopickým vyšetrením sme vykonali rinomanometrické meranie metódou prednej aktívnej rinomanometrie
pred endoskopickou adenoidektómiou a po nej. Hodnotili sme zmenu celkového prietoku vzduchu nosovou
dutinou (Fl. L+R) a celkovej nosovej rezistencie (Res L+R) pri tlakovej diferencii 150 Pa v súvislosti s endoskopickou
adenoidektómiou.
Výsledky: V súbore 50 detí sme namerali predoperačne hodnotu Fl. L+R 249,92 ml/s a hodnotu Res L+R 0,929 kPa·l–1·s.
Pooperačne hodnotu Fl. L+R 317,04 ml/sa hodnotu Res L+R 0,612 kPa·L–1.s. Zaznamenali sme štatisticky signifikantné
zvýšenie Fl. L+R (p = 0,015) a zníženie Res L+R na hranici štatistickej významnosti (p = 0,054).
Záver: Endoskopická adenoidektómia signifikantne zvýšila Fl. L+R u detí s nosovou obštrukciou vzniknutou v dôsledku
prítomnosti adenoidných vegetácií. U detí s príznakmi nosovej obštrukcie a adenoidnými vegetáciami možno po endoskopickej
adenoidektómii očakávať zlepšenie priechodnosti nosovej dutiny.
adenoidné vegetácie adenoidektómia priechodnosť nosovej dutiny
Pediatria (Bratisl.) 2015; 10 (4): 179-182
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by