Máte otázku?
amedi@amedi.sk
0 Ks / 0,00 €
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou A-medi management, s.r.o., Jarošova 1, 83103 Bratislava IČO: 44 057 717, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 51104/B, uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.amedi.sk/e-shop/ (ďalej len "obchod").

1. Registrácia

Podmienkou nakupovania je registrácia zákazníka. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa do obchodu.

Zákazníkom obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.amedi.sk/eshop a za tým účelom vyplnila registračný formulár a zriadila zákaznícke konto.

2. Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Objednávka sa robí potvrdením výberu tovaru s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu bude zaslané potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná na Vašom konte, do ktorého budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej spoločnosti a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému http://www.amedi.sk/e-shop/

3. Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Ceny dodania tovaru vyplývajú z cenníka Slovenskej pošty.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-14 dní. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

5. Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom dostane zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

6. Spôsob platby

- dobierka ( Slovenská pošta )
- bankový prevod na účet A-medi management, s.r.o.
- platba v hotovosti pri osobnom odbere

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu amedi@amedi.sk

7. Poštovné a iné poplatky

Cenník poplatkov za poštovné vyplýva z cenníka Slovenskej pošty.
http://www.posta.sk/stranky/tarifa-sp

8. Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
A-medi management, s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za:

• dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
• odoslanie tovaru bez chýb
• dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

A-medi management, s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)
• oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
• poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
• obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom

9. Reklamácie a vrátenie tovaru ( storno objednávky )

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Odstúpenie od zmluvy a vrátenie zakúpeného tovaru.

10. Ochrana súkromia

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou A-medi management, s.r.o., a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť A-medi management, s.r.o., si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.amedi.sk/eshop. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2015.
Plánujete vydať
odbornú literatúru?
Pripravíme Vám ju podľa Vaších predstáv za
najvýhodnejších podmienok.
viac informácií
Kontaktujte nás
A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
amedi@amedi.sk
Sociálne spojenie
Všetko o nákupe
Newsletter
Prihláste sa k odberu našich noviniek a buďte informovaný ako prvý!
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, naprogramoval a rozhýbal