Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
FYZIOLOGICKÝ PÔROD PODĽA SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE
L. BOŘUCKÁ, E. LACKOVÁ, I. RUSŇÁK
SÚHRN
Normálny priebeh pôrodu podľa WHO je definovaný spontánnym nástupom pôrodnej činnosti v období medzi ukončeným 37. a 42. týždňom nízkorizikového tehotenstva a nízke riziko je nemenné počas celej I. a II. doby, dieťa sa rodí spontánne záhlavím. Po pôrode sú matka aj dieťa v dobrom stave. Cieľom starostlivosti počas normálneho pôrodu je zaistiť bezpečnú starostlivosť pre matku a dieťa s najmenším možným množstvom zásahov do priebehu pôrodu. Dôležité je hodnotenie rizikových faktorov a včasné odhalenie hroziacich komplikácií. V prípade potreby je na mieste vykonanie menších intervencií, ako je amniotómia či epiziotómia, prípadne aj zabezpečenie preloženia ženy na vyššie pracovisko, ak sú prítomné zjavné rizikové faktory, resp. nastanú komplikácie, ktoré toto odporúčanie opodstatňujú. WHO vydalo v roku 2018 odporúčania pre starostlivosť počas pôrodu na dosiahnutie pozitívnej skúsenosti rodičky s pôrodom. Obsahujú 56 odporúčaní založených na dôkazoch (evidence-based), ktoré detailne opisujú zdravotnícku starostlivosť o ženu počas pôrodu a bezprostredne po ňom so zameraním na elimináciu intervencií do prirodzeného priebehu pôrodu.

SUMMARY

According to the WHO, normal birth is defined by spontaneous onset with low risk at the beginning of childbirth, which is constant throughout the 1st and 2nd stages of labour. The baby is born spontaneously in the vertex position between the 37th and 42nd completed week of pregnancy. Mother and baby are both in good condition after the birth. The goal of care during a normal birth is to ensure safe care for the mother and baby with the least possible number of interventions during the birth. It is important to evaluate risk factors and early detection of imminent complications. If necessary, it is appropriate to perform smaller interventions such as amniotomy or episiotomy and transfer the woman to a higher level of care if risk factors become apparent or complications develop that justify this recommendation. In 2018 the WHO issued Intrapartum care for a positive childbirth experience, which contains 56 evidence-based recommendations that describe in detail the health care of a woman during and immediately after childbirth, focusing on eliminating interventions in the natural course of childbirth.
Keywords: physiological childbirth, childbirth experience, intrapartum care,
fyziologický pôrod skúsenosť s pôrodom starostlivosť počas pôrodu
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 140 – 143
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by