Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Hodnotenie kvality života po onkogynekologickej liečbe
E. Lajtman, M. Mlynček
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Cieľ: Stanovenie parametrov a identifikácia faktorov kvality života pacientok (QoL)
a vypracovanie odporúčaní na jej zlepšenie.
Metóda a materiál: Údaje 195 pacientok s onkogynekologickým ochorením boli získané
v období rokov 2012 až 2015. Na stanovenie parametrov QoL sme použili dotazník
EO RTC QLQ-C30. Údaje boli analyzované t-testom, Mannovým-Whitneyho
a K ruskalovým-Wallisovým testom.
Výsledky: Mladšie ženy vykazovali vyššie celkové skóre a skóre spoločenskej roly,
skóre fyzickej funkčnosti bolo nižšie. Slobodné ženy mali vyššie skóre emočnej funkčnosti
a sociálneho fungovania a nižšie skóre v doméne spoločenská rola. Fyzická
funkčnosť stúpala s dosiahnutým vzdelaním. Pacientky s karcinómom krčka maternice
mali najnižšie skóre celkového stavu, spoločenskej roly a sociálneho fungovania.
Záver: Liečba onkologického ochorenia má negatívny vplyv na QoL, najmä na fyzické,
emočné, sociálne fungovanie aj fungovanie v role. Redukcia vedľajších účinkov
liečby pozitívne ovplyvňuje QoL.
kvalita života malígne gynekologické ochorenie dotazník QLQ-C30
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 179 – 186
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by