organizátor podujatia www.amedi.sk
Vademékum Očkovania proti Covid-19
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
     prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI

* 1980
klinický imunológ a alergológ, pediater
Centrum pre očkovanie rizikových detí a dorastu, Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin
Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, Martin
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, UNM, Martin

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine, kde pôsobí dodnes (t. č. ako profesor pediatrie). Od roku 2005 pôsobil ako stážista a ašpirant pod vedením prof. Roberta Ronchettiho a prof. Marie Pie Villy na Univerzite La Sapienza v Ríme v Taliansku, kde v roku 2010 obhájil doktorát v odbore pediatrických vied. V roku 2007 obhájil doktorát v odbore pediatria pod vedením prof. Petra Bánovčina na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2009 atestoval v odbore pediatria v Bratislave a úspešne ukončil štúdium v odbore Master of Business Administration v Prahe a v roku 2015 Master of Health Administration (Bratislava, Scranton). Následne zatestoval v odbore klinická imunológia a alergológia v Prahe. V roku 2011 ukončil habilitačné konanie v odbore pediatria. V roku 2012 získal spôsobilosť v odbore dorastové lekárstvo. V roku 2014 atestoval v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia a v roku 2018 v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. V roku 2018 úspešne ukončil vymenúvacie konanie v odbore pediatria na Univerzite Komenského v Bratislave a následne v roku 2019 bol vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky za vysokoškolského profesora v odbore pediatria.
Od roku 2014 je garantom Ambulancie klinickej imunológie na Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN Martin a od roku 2017 primárom Oddelenia klinickej imunológie a alergológie UN Martin. Od roku 2014 je garantom špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia (JLF UK Martin) a aktívne sa podieľa na špecializačnom vzdelávaní v rôznych odboroch (pediatria, pneumológia a ftizeológia, pediatrická gastroenterológia a hepatológia a i.). Od roku 2020 je prezidentom Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie SLS. V roku 2020 mu bol priznaný štatút Fellow of American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.
Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných recenzovaných periodikách a zborníkoch, ako aj autorom a spoluautorom viacerých domácich aj zahraničných monografií. Aktívne prednáša na domácich aj zahraničných odborných podujatiach. Je členom viacerých domácich aj medzinárodných odborných spoločností. Je tiež členom redakčnej rady viacerých časopisov: Allergy (časopis Európskej akadémie pre alergológiu a klinickú imunológiu), Pediatria (Bratislava), Česko-slovenská pediatrie, Alergie, Klinická imunológia a alergológia, Frontiers in Pediatrics, a Advances in Dermatology and Allergology.
Medzi dominantné oblasti jeho vedeckého záujmu patrí problematika vrodených a získaných porúch imunity, modulovania imunitného systému, očkovania rizikových skupín, autoinflamačných ochorení, hereditárneho angioedému a ťažkých alergických chorôb či mechanizmov imunitnej tolerancie.     MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

* 1967
pediater, infektológ
Centrum pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami
očkovania,
Detské infekčné oddelenie a Klinika detí a dorastu DFN a UPJŠ LF Košice

Štúdium všeobecného lekárstva ukončila v roku 1991 na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia pracovala ako sekundárny lekár na detskom oddelení v NsP v Gelnici. V roku 1992 nastúpila na detské infekčné oddelenie Detskej nemocnice v Košiciach, kde pôsobí dodnes. V roku 1996 úspešne absolvovala atestáciu z odboru pediatria I. stupňa a v roku 1999 z odboru prenosné choroby. V roku 2010 ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore Master of Public Health. V roku 2014 získala titul PhD. v odbore verejné zdravotníctvo, v rokoch 2014 – 2019 bola garantom špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie na UPJŠ LF.
Od roku 2000 sa venuje očkovaniu rizikových detí a detí s reakciami po očkovaní. V súčasnosti je v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach zriadené špecializované Centrum na očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania. V rokoch 2005 – 2006 pracovala ako revízny lekár na Generálnom riaditeľstve zdravotnej poisťovne Sidéria, a. s. Vyše 12 rokov pôsobila vo funkcii riaditeľky Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Od roku 2011 pracuje ako odborný asistent na Klinike detí a dorastu DFN Košice a UPJŠ LF v Košiciach.
Je členkou Európskej spoločnosti pre detské infekčné choroby (ESPID), členkou výboru Slovenskej spoločnosti infektológov, členkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, členkou Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR, členkou pracovnej skupiny pre očkovanie pri Slovenskej pediatrickej spoločnosti, členkou autorského kolektívu edukačného projektu Sprievodca očkovaním. Je členkou redakčnej rady časopisu Očkování a cestovní medicína.
V centre jej vedeckého a klinického záujmu je diagnostika, liečba a prevencia infekčných ochorení, predovšetkým však problematika očkovania v špeciálnych situáciách, so zameraním na špecifické postupy, indikácie, kontraindikácie a bezpečnosť očkovania.
     MUDr. Radovan Košturiak, PhD.

* 1972
klinický imunológ a alergológ
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 1997 na Lekárskej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení školy pracoval ako sekundárny lekár v Špecializovanej nemocnici tuberkulózy a respiračných chorôb
Poprad-Kvetnica na oddeleniach tuberkulózy, nešpecifických pľúcnych chorôb a na oddelení klinickej onkológie. V roku 2004 získal atestáciu v odbore klinická imunológia a alergológia. Po likvidácii ústavu v roku 2008 pracoval na pľúcnom oddelení a v ambulancii klinickej imunológie a alergológie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci. Od roku 2010 vykonáva súkromnú prax v ambulancii v Nitre, kde sa podieľa na praktickej časti postgraduálneho vzdelávania špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia (JLF UK Martin). Pod vedením prof. Petra Bánovčina a prof. Miloša Jeseňáka obhájil v roku 2017 doktorát v odbore pediatria. Za člena Výboru Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie bol zvolený v roku 2012. Okrem toho je členom Európskej akadémie alergológie a klinickej imunológie a Európskej respirologickej spoločnosti. V roku 2017 sa stal predsedom občianskeho združenia Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie, ktorej hlavným cieľom je podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov aj laickej verejnosti v tomto odbore.
Je autorom viacerých vedeckých a odborných prác a spoluautorom niekoľkých monografií. Aktívne prednáša najmä na domácich odborných podujatiach.
Medzi hlavné oblasti jeho vedeckého záujmu patrí problematika vplyvu vitamínu D na imunitný systém, imunomodulácia a špecifická alergénová imunoterapia. Analyzuje faktory asociované s alergickými chorobami a ich komplikáciami v regióne Nitry. Počas práce v tatranskom ústave patril k propagátorom očkovania starších a chronicky chorých pacientov.

Partneri
Ďakujeme.
Pod záštitou
Hlavní partneri
Partneri
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal