Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Kazuistiky
POSTPARTÁLNA AKÚTNA INVERZIA MATERNICE
J. VARGA, K. JUST
SÚHRN
Inverzia maternice je zriedkavý život ohrozujúci stav, vznikajúci v dôsledku protrúzie fundu maternice do jej dutiny, krčka, pošvy či dokonca pred pošvový vchod. Najčastejšie sa vyskytuje ihneď po pôrode, označovaná ako akútna puerperálna inverzia. Práca sa komplexne venuje problematike akútnej inverzie maternice, vznikajúcej bezprostredne po pôrode. V ďalšej časti je opísaný prípad etiologicky raritnej akútnej parciálnej puerperálnej inverzie. V tretej časti práce je prezentovaný literárny prehľad dosiaľ publikovaných prác od roku 1872 po súčasnosť, spĺňajúcich vybrané selekčné kritériá. V detailnej analýze sú hodnotené kritické parametre týkajúce sa akútnej postpartálnej inverzie maternice.

SUMMARY

The uterine inversion represents a rare, life-threatening emergency described as a collapse of the uterine fundus into the endometrial cavity, cervix, vagina, or even beyond the vaginal introitus. It is most frequently seen immediately after delivery, called acute puerperal inversion. The work is comprehensively devoted to the issue of acute uterine inversion arising directly after childbirth. The next part describes a case of etiologically rare, acute partial puerperal inversion. In the third part, we presented a literature review of published papers, from 1872 until the present, after the application of selection criteria. Critical parameters related to acute postpartum uterine inversion are evaluated in a detailed analysis.
Keywords: uterine inversion, haemorrhagic shock, neurogenic shock, fundal eversion
inverzia maternice hemoragický šok neurogénny šokneurogénny šok protrúzia fundu
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 166 – 171
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by