Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Prežívanie ovariálneho tkaniva v zmrazenom/rozmrazenom ovariálnom grafte u ovarektomovaného potkana – pilotná štúdia
A. Grendelová, T. Grendel, T. Toporcer, I. Uhrinová, J. Richnavský, S. Farkašová Iannaccone, P. Urdzík, S. Toporcerová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Cieľ: Kryoprezervácia ovariálneho tkaniva je jedinou možnosťou zachovania fertility u dievčat v prepubertálnom veku a tiež u pacientok bez možnosti oddialenia onkologickej liečby. Cieľom tejto pilotnej štúdie bolo opísať prežívanie ovariálneho tkaniva v kryoprezervovanom ovariálnom grafte u potkana počas sledovaného obdobia (7, 14 a 28 dní – Contr. 7, Contr. 14, a Contr. 21)
Výsledky: Preživšia plocha ovariálneho tkaniva pri histologickom hodnotení sa s časovým odstupom znižovala. V skupine Contr. 7 bol zaznamenaný výsledok 14,5 ± 6,5 %, kým v skupine Contr. 28 to bolo len 11,2 ± 3,7 %. pri sledovaní neoangiogenézy bol zaznamenaný nárast tvorby nových ciev. Kým v skupine Contr. 7 bolo v jednom sledovanom štvorci priemerne 4,1 ± 0,8 novovytvorenej cievy, v skupine Contr. 28 to bolo až 7,4 ± 2,1. Rozdiel bol štatisticky signifikantný (P < 0,05).
Záver: Kryoprezervácia a autotransplantácia ovariálneho tkaniva sú stále považované za experimentálnu metódu. Jej ďalší výskum umožní, aby sa mohla stať štandardom starostlivosti o ženy čeliace strate fertility spôsobenej deštrukciou vaječníkov, či už aplikovanou liečbou, alebo primárnym ochorením.

Ovarian tissue survival in frozen/thawed ovarian graft in ovariectomized rats – pilot study
Purpose: Cryopreservation of ovarian tissue is the only suitable preservation of fertility for prepubertal girls and also for patients with high risk of oncologic therapy delay. Our pilot study aims to describe ovarian graft survival during a specific period.
Results: The survival area of ovarian tissue between each group decreased with time. In Contr.7 the 14.5%±6.5% while in Contr.28 was only 11.2%±3.7%. An increase in a new blood vessel formation was observed in neoangiogenesis. In the Contr.7 was in a single square of 4.1±0.8 newly formed vessels, while in the Contr.28 it was up to 7.4±2. 1. The difference was statistically significant (P<0.05).
Conclusion: Cryopreservation and autotransplantation of ovarian tissue are still considered to be an experimental method. Its further research allows cryopreservation of ovarian tissue to become standard care in future for women facing the loss of fertility due to ovarian destruction caused either by treatment of primary illness.
Keywords: cryopreservation, transplantation, ovarian tissue, fertility
kryoprezervácia transplantácia ovariálne tkanivo fertilita
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 12 – 17
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by