Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRáCE
PROJEKT COVID-19 PREGNANCY & MATERNAL OUTCOME
A. KRIŠTÚFKOVÁ, L. KOVÁČ, A. KOLEKOVÁ, C. MARČIŠOVÁ, Ľ. IZÁKOVÁ, J. MIKAS, J. NÁMEŠNÁ, Z. KRIŠTÚFKOVÁ, M. BOROVSKÝ
SÚHRN
Práca predstavuje aktuálne prebiehajúci projekt COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome (COVID-19 PreMatOut), ktorého cieľom je zistenie vplyvu infekcie SARS-CoV-2 na populáciu tehotných na Slovensku. Opísané sú jednotlivé ciele, priebeh a webová stránka projektu. Webová stránka projektu (www.covid19atehotnost.sk) slúži na elektronickú správu informácií o prenatálnej a peripartálnej starostlivosti u respondentiek, ktoré súhlasili s účasťou na projekte, ako aj na poskytnutie aktuálne dostupných informácií pre laickú a odbornú verejnosť.

SUMMARY

The work presents the current ongoing project COVID-19 Pregnancy & Outcome (COVID-19 PreMatOut), whose goal is to determine the impact of SARS-CoV-2 infection on the pregnant population in Slovakia. The individual goals, methodology and website of the project are described. The website of the project (www.covid19atehotnost.sk) served for the electronic management of information about prenatal and peripartum health-care for respondents who agreed to participate in the project, as well as for the provision of currently available information for the lay and professional public.
Keywords: COVID-19 pandemic, maternal morbidity, mental health
pandémia COVID-19 materská morbidita mentálne zdravie
Slov. Gynek. Pôrod., 29, 2022, s. 147 – 150
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by