Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Gynekológia pre prax – Článok Infekcia COVID-19 v čase ovariálnej stimulácie v liečbe IVF-ICSI

Gynekológia pre prax

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Gynekológia pre prax
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Predplatné na rok 2024: 22.00 €
Téma: Téma čísla

Infekcia COVID-19 v čase ovariálnej stimulácie v liečbe IVF-ICSI

Viera Belušáková, Michaela Grossová

Cieľ: Cieľom práce je posúdenie vplyvu infekcie COVID-19 na výsledky liečby IVF-ICSI. V literatúre zatiaľ existujú len strohé informácie.
Materiál a metódy: Do štúdie boli zahrnuté nízkorizikové pacientky z hľadiska rozvoja závažnej formy COVID-19, ktoré prekonali ochorenie v čase kontrolovanej ovariálnej stimulácie v rámci liečby IVF-ICSI.
Zber dát prebiehal od júla 2021 do júna 2022. Hodnotili sa laboratórne embryologické ciele – miera zrelosti oocytov, miera oplodnenia (fertilisation rate) a využiteľnosti (utilisation rate) a klinické gynekologické parametre – miera gravidity (pregnancy rate), miera klinickej gravidity (clinical pregnancy rate), miera pokračujúcej gravidity po 12. gestačnom týždni (ongoing pregnancy rate). Hodnotili sa anestéziologické komplikácie v priamej súvislosti s ochorením a prevádzkové obmedzenia v dôsledku prítomnosti infekčnej pacientky na klinike.
Výsledky: Do súboru bolo zaradených 14 párov, u všetkých pacientok bol použitý krátky antagonistický protokol a „freeze-all“ stratégia liečby. Dve pacientky mali nízku reakciu na hormonálnu liečbu (tzv. low responder), 2 pacientky nemali embryo vhodné na transfer, t. j. 14 %. Priemerný počet získaných oocytov v skupine bol 11, z toho zrelých ooctov (MII) 8,7. Počet kvalitných blastocýst bol 3,1 na pacientku. Embryologické laboratórne parametre sa neodlišovali od dlhodobých priemerných výsledkov – miera fertilizácie v tomto súbore bola 82,9 % a utilisation rate bolo 46,7 %. V 11 prípadoch sme vykonali embryotransfer kvalitnej blastocysty, pregnancy rate bol 66 %, clincal pregnancy rate bolo 54 %, ongoing pregnancy rate je 45 %. Jedna pacientka nejaví záujem o transfer kryokonzervovaného embrya. Nezaznamenali sme žiadnu anestéziologickú komplikáciu ani obmedzenie chodu kliniky.
Záver: V sledovanej skupine pacientok sme nezaznamenali žiadne signifikantné odchýlky v sledovaných parametroch oproti dlhodobým priemerom. Štúdia je limitovaná malým súborom pacientok, úzkoprofilovým výberom respondentov.

COVID-19 infection at the time of ovarian stimulation in IVF-ICSI treatment

Objective: Our objective is to assess the impact of COVID-19 infection on IVF - ICSI treatment results. So far, there is only a little information in the literature.
Material and methods: The study included low-risk patients with moderate or severe COVID-19 who overcame the disease during controlled ovarian hyperstimulation as part of IVF - ICSI treatment. Data collection was performed from July 2021 to June 2022. Laboratory embryological goals were evaluated – oocyte maturity rate, fertilization and utilization rate, and clinical gynaecological parameters – pregnancy rate, clinical pregnancy rate, and continued pregnancy rate after 12 gestational weeks (ongoing pregnancy rate). Anaesthesiological complications directly related to the disease and personal limitations due to the presence of an infectious patient in the clinic were evaluated.
Results: 14 couples were included in the set, and all patients had a short antagonistic protocol. A “freeze-all” treatment strategy was chosen for all patients. Two patients had an inadequate response to hormonal treatment (so-called low responder), and 2 patients did not have an embryo suitable for transfer, i.e. 14%. The average number of oocytes obtained in the group was 11, of which mature oocytes (MII) were 8.7. The number of high-quality blastocysts was 3.1 per patient. The monitored parameters in the embryology laboratory did not differ from the normal state – the fertilization rate in this set was 82.9%, and the utilization rate was 46.7%. In 11 cases, we performed embryo transfer of high-quality blastocyst. The pregnancy rate was 66%, the clinical pregnancy rate was 54%, and the ongoing pregnancy rate is 45%. One patient is not interested in cryopreserved embryo transfer till now. We did not notice any anaesthetic complication or limitation of daily clinic operation in direct connection.
Conclusion: We did not observe any significant deviation from the long-term results in the chosen group of patients.
Limitations of the study: a small group of patients and a selection of respondents.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, ovarian stimulation, IVF-ICSI results

Gynekol. prax 2022; 20 (3): 137 – 141
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Gynekológia pre prax 3 / 2022

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

PREDSEDA
MUDr. Tibor Bielik PhD.

ČLENOVIA
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.
doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.
MUDr. Ľudovít Janek st.
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

ODBORNÝ REDAKTOR
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU, INZERCIE A PODUJATÍ
Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Ďurčovič
mobil: 0911 117 949
e-mail: durcovic@amedi.sk

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 8 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac šiestimi obrázkami (grafmi). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie gynekológmi.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, kľúčové slová
(aj v angl. jazyku), úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

Z pomedzia gynekológie
Medziodborová téma spracovaná komplexne, prehľadne, zrozumiteľne (rozsah do 8 strán).

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn - stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach, kazuistikách a Z pomedzia gynekológie). Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Kľúčové slová - v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach, Z pomedzia gynekológie).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach, Z pomedzia gynekológie a kazuistikách)
5. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg“, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
6. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. Webb MJ. Chirurgia v gynekologickej onkológii – včera, dnes a zajtra. Gynekol prax 2003; 1 (1): 29-34.
2. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication biasin there porting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333–338.
3. Kistner RW. Gynecology. Principles and Practice. 3rd Ed. Chicago: Year Book Medical Publisher 1979: 823p.
4. Osborne BE.The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G.The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.
5. Rodička a novorodenec 2000. Zdravotnická statistika, ÚZIS ČR 2001, 127.
6. http/www.nspnz.sk/neonatal/priority.htm

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja -treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Pre primárnu dysmenoreu je z laboratórnych vyšetrení charakteristické:
a. vzostup lymfocytov v diferenciálnom KO nad 40 %
b. vzostup C-reaktívneho proteínu a FW v krvi
c. pokles hladiny Hb v krvi pod hodnoty 100 g/l
d. žiadne nie sú charakteristické

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi gynekológov.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: paulenova@amedi.sk

 

4x ročne
1336-3425

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Gynekológia pre prax
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Predplatné na rok 2024: 22.00 €