Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Neurológia – Článok X-viazaný deficit enzýmu fosforyláza b kináza (PhK b) ako vzácna príčina únavového syndrómu a myalgií – kazuistika

Neurológia

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Neurológia
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti...
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €
Téma: Kazuistiky

X-viazaný deficit enzýmu fosforyláza b kináza (PhK b) ako vzácna príčina únavového syndrómu a myalgií – kazuistika

Ivan Martinka, Mária Pietrzyková, Peter Špalek, Ján Benetin, Iveta Mečiarová, Igor Borský

Úvod: Glykogenóza typu IX je spôsobená deficitom enzýmu fosforyláza b kináza (PhK), ktorý zohráva ústrednú úlohu v kaskáde štiepenia glykogénu. PhK je tvorená zo štyroch podjednotiek kódovaných rôznymi génmi, ich mutácie spôsobujú svalový alebo hepatálny typ PhK deficitu. Mutácia v géne PHKA1 kódujúcom alfa-podjednotku spôsobuje extrémne vzácny X-viazaný svalový typ PhK deficitu (glykogenóza IXd), prejavujúci sa niektorými z nasledujúcich príznakov: intolerancia cvičenia, myalgie, svalové kŕče, myoglobinúria, progredujúca svalová slabosť. V kazuistike referujeme o pacientovi s touto vzácnou príčinou ponámahových myalgií a únavového syndrómu.
Kazuistika: 31-ročný pacient, s anamnézou stuhnutosti svalov, intolerancie námahy a ponámahových myalgií od r. 2011. V r. 2012 bol vyšetrovaný v našom Centre pre neuromuskulárne ochorenia (NMO). Opakovane bola zistená elevácia hladín CK v sére (10–30 ukat/l). Natívna EMG (m. vastus lateralis vpravo) bola s myogénnym nálezom. Histopatologicky sa zistil nešpecifický, skôr ľahko myogénny nález. Stav sa hodnotil ako primárne myogénne ochorenie pravdepodobne z okruhu muskulárnych dystrofií. Molekulárno-genetické vyšetrenie na myotonické dystrofie bolo negatívne. Skríning suchej kvapky krvi na myopatiu pri m. Pompe bol negatívny. V r. 2021 bol znovu vyšetrený v našej ambulancii pre progresiu stavu. Sťažoval sa na permanentné myalgie, intoleranciu bežnej námahy. MRI svalov stehien bolo bez signifikantných signálových zmien. Molekulárno-genetickým vyšetrením panelu génov pre myopatie sa zistil hemizygotný patogénny variant c.2215C>T (Arg739Ter) v géne PHKA1. Ide o nonsense variant, ktorý považujeme za kauzálny voči pacientovým svalovým ťažkostiam, u pacienta sme potvrdili X-viazanú svalovú glykogenózu typu IX.
Záver: X-viazaný deficit enzýmu PhK podmienený mutáciou v PHKA1 géne je vzácnou príčinou ponámahových myalgií, intolerancie námahy, svalových kŕčov. Po vylúčení častejších príčin treba toto ochorenie zahrnúť do diferenciálno-diagnostickej úvahy vyššie uvedených symptómov.

X-linked phosphorylase b kinase (PhK b) deficiency as a rare cause of fatigue syndrome and myalgia – case report

Introduction: Type IX glycogenosis is caused by enzyme phosphorylase b kinase (PhK) deficiency, which plays a central role in the glycogen cleavage cascade. PhK is made up of 4 subunits encoded by different genes, whose mutations cause a muscle or hepatic type of PhK deficiency. A mutation in the PHKA1 gene encoding the alpha-subunit causes an extremely rare X-linked muscle type of PhK deficiency (glycogenosis IXd), manifested by some of the following symptoms: exercise intolerance, myalgia, muscle cramps, myoglobinuria, progressive muscle weakness. Our work is a case report of a patient with this rare cause of exercise myalgia and fatigue syndrome.
Case report: 31-years old patient, with a history of muscle stiffness, exercise intolerance and post-exercise myalgia since 2011. He was investigated in our Centre for neuromuscular disorders in 2012. Repeated serum CK levels elevation (10-30 ukat /l) was found in laboratory workup. Native EMG from right vastus lateralis muscle was with mildly myogenic changes. Histopathological findings in muscle biopsy were non-specific, rather slightly myogenic. We concluded that the condition impresses as a primary myogenic disease, very likely from the range of muscular dystrophies. Molecular genetic testing for myotonic dystrophies was negative. Screening of a dry blood spot on Pompe disease was also negative. In the year 2021 the patient came back to our department because of the condition progression. He complained to permanent myalgia, exercise intolerance. Thigh muscles MRI was without significant signal changes. Molecular genetic examination of panel of myopathy genes revealed a hemizygous pathogenic variant c.2215C>T (Arg739Ter) in the PHKA1 gene. This is a nonsense variant, which we consider to be causal to the patient‘s muscle problems and we have confirmed X-linked muscle glycogenosis type IX.
Conclusion: X-linked deficiency of the PhK enzyme caused by a mutation in the PHKA1 gene is a rare cause of exercise myalgia, exercise intolerance and muscle cramps. After excluding more common causes, this disease should be included in the differential diagnosis of the above symptoms.
Key words: exercise myalgia and intolerance, muscle cramps, X-linked deficiency of PhK enzyme caused by mutation in PHKA1 gene, glycogenosis type IXd

Neurológia 2022; 17 (3): 162-165
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Neurológia 3 / 2022

pôvodné PRÁCE

PREHĽADOVÉ PRÁCE

Kazuistiky

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články
PREDSEDA RR
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
 
ČESTNÝ PREDSEDA RR
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
 
ČLENOVIA
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
prim. MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Ivan Martinka, PhD.
MUDr. František Cibulčík, CSc.
MUDr. Miroslav Mako
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
doc. MUDr. Stanislav Šútovský, PhD.
doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD., MPH
MUDr. Róbert Chrenko, PhD.
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

REDAKTORKA
Eva Stachová
e-mail: stachova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU, INZERCIE A PODUJATÍ
Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk


EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Ďurčovič
mobil: 0911 117 949
e-mail: durcovic@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
PhDr. Eva Flonteková

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

 

 

 

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac 6-mi obrázkami (grafmi). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie pre neurológov.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

Príloha - Všeobecné lekárstvo
Medziodborová téma spracovaná komplexne, ale stručne, prehľadne, zrozumiteľne (rozsah do 12 strán).

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn - stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach, kazuistikách a Prílohy - Všeobecné lekárstvo). Písať v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Kľúčové slová - v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach a Prílohy - Všeobecné lekárstvo).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach a Prílohy - Všeobecné lekárstvo)
5. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg“, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
6. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. Pitt B, et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999; 341: 709-717.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285 (4): 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po
4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endotelialny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi neurológov.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: stachova@amedi.sk

 

 

3x ročne
1336-8621

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Neurológia
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti...
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €