Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Andrológia
Abdominálna obezita vo vzťahu k hladine testosterónu, erektilnej dysfunkcii a celkové zdravie muža – skúsenosti jedného centra
Juraj Fillo, Michaela Levčíková, Ján Luha, Ján Breza, Anna Vachulová, Štefan Durdík, Peter Labaš, Martina Ondrušová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Cieľ práce: Mužské pohlavné hormóny majú dôležitú úlohu nielen pri erektilnej dysfunkcii (ED) a pri prejavoch nedostatku
testosterónu (TDS), ale môžu vplývať aj na rozvoj metabolického syndrómu (MetS). Počet mužov s abdominálnou
obezitou (AO), ktorá predstavuje závažné zdravotné riziko, plynulo rastie. Cieľom predkladanej štúdie bolo zistiť
výskyt AO v kohorte zdravých mužov, ktorí absolvovali preventívnu urologickú prehliadku, a tento výskyt dať do súvislosti
s ne/prítomnosťou ED, so zníženou hladinou testosterónu (TST) a MetS.
Materiál a metódy: Celkový počet mužov v prierezovej deskriptívnej štúdii predstavoval 216, z toho AO sa zaznamenala
až u 91,7 %. Všetci muži bez ohľadu na prítomnosť AO absolvovali kompletné urologické, interné a hormonálne vyšetrenie.
Muži so zistenou AO sa ďalej rozdelili podľa stupňa jej závažnosti a výskyt ED, TDS/znížených hladín TST a MetS
sa porovnával v týchto podskupinách a u pacientov bez AO.
Výsledky: ED sa zistila signifikantne častejšie u mužov s AO v porovnaní s mužmi bez AO, pričom jej výskyt mal narastajúci
trend s rastúcim stupňom závažnosti AO. Štatisticky významne nižšie hladiny TST sa zaznamenávali u pacientov
s jednotlivými podskupinami závažnosti AO, v porovnaní s pacientmi bez AO. Pri hodnotení výskytu MetS sa zistilo,
že u pacientov bez AO sa nezaznamenáva MetS, naopak, pacienti so zvyšujúcim sa stupňom závažnosti AO majú aj
zvyšujúci sa trend výskytu MetS.
Záver: Muži vo veku > 40 rokov s AO majú vyšší výskyt ED, TDS a MetS, a preto by sa mali tieto vyšetrenia realizovať
v praxi u každého pacienta so zistenou AO.
abdominálna obezita erektilná dysfunkcia metabolický syndróm syndróm nedostatku testosterónu
Klin. urol. 2015; 11 (1): 36-40
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by