Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Bariéry v dostupnosti liečby inkontinencie moču na slovensku
Ján Švihra1, Ján Ľupták1, Viera Švihrová2, Marica Laščeková3
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Cieľ práce: Bariéry sú špecifické, objektívne, externé stavy, ktoré zabraňujú pacientom s inkontinenciou moču vyhľadať zdravotnú starostlivosť. Cieľom práce bolo porovnať špecifické bariéry vo vyhľadávaní zdravotnej starostlivosti u pacientov s inkontinenciou moču na Slovensku. Metódy: Špecifické bariéry boli analyzované v prospektívnej štúdii pacientov s inkontinenciou moču. Pacienti všetkých vekových skupín a oboch pohlaví boli zahrnutí do dotazníkovej štúdie. Dotazník o bariérach (BICS-Q) pozostáva zo 14 otázok s podskupinami týkajúcimi sa vzťahov, nákladov, miesta, nepohody a obáv. Dotazník Medzinárodnej konzultácie o inkontinencii moču (ICIQ-UI SF) pozostáva z 3 otázok týkajúcich sa častosti, množstva úniknutého moču a kvality života. Všetci pacienti vyplnili oba dotazníky a boli rozdelení podľa pohlavia, veku a stupňa úniku. Štatistické neparametrické testy boli použité na štatistickú analýzu, p < 0,05 bola štatisticky signifikantná. Výsledky: Vstupné kritériá splnilo 567 pacientov s inkontinenciou moču. Študijná skupina pozostávala zo 147 mužov (25,9 %) a 420 žien (74,1 %). Priemerný vek (smerodajná odchýlka SD) bol 68,7 roka (SD 15,4) s rozsahom 22-98 rokov. Priemerné celkové skóre BICS-Q bolo 7,5 (95 % interval spoľahlivosti CI: 6,9-8,1), priemerné celkové skóre ICIQ-UI SF bolo 13,9 (95 % CI: 13,5-14,3). Pacienti s miernym a so stredným stupňom inkontinencie moču dosiahli priemerné skóre BICS-Q 5,9 (SD 5,4) a pacienti so závažným a veľmi závažným stupňom inkontinencie moču priemerné skóre BICS-Q 8,3 (SD 8,0). Rozdiely medzi oboma skupinami boli štatisticky signifikantné vo všetkých faktoroch dotazníka BICS-Q. Záver: Dotazník BICS-Q odhalil rozdiely medzi pacientmi s rozličným stupňom inkontinencie moču, starnutia a pohlavia. Vyšší stupeň bariéry bol zistený u pacientov s vyšším stupňom inkontinencie moču.
inkontinencia moču bariéry vyhľadávanie zdravotnej starostlivosti
Klin. urol. 2010; 6 (2): 71-75
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by