Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Biomarker NT-proBNP pri srdcovom zlyhávaní
Ján Murín, Miroslav Pernický, Róbert Brnka, Oľga Rajecová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Biomarkery sú užitočnými diagnostickými parametrami v oblasti kardiológie. Užitočný biomarker je ľahko merateľný a dostupný, odráža patofyziológiu vývoja ochorenia, prináša novú informáciu ku klinickému vyšetreniu a informuje i o prognóze ochorenia. U srdcového zlyhávania (SZ) je užitočným biomarkerom NT-proBNP. Sérové hladiny NT-proBNP stúpajú s narastajúcou intenzitou SZ, sú vyššie u chorých s redukovanou ejekčnou frakciou a u chorých s akútnou formou SZ. Aj iné kardiovaskulárne ochorenia zvyšujú hladinu NT-proBNP v sére, ale pomenej ako je tomu u SZ. Ak v priebehu hospitalizácie chorého so SZ poklesne sérová hladina NT-proBNP o viac ako o 30 %, tak býva prognóza chorého dobrá. Ak táto hladina nepoklesne, alebo dokonca stúpne, tak prognóza chorého býva zlá. Preto je monitorovanie sérových hladín NT-proBNP užitočné v liečbe SZ.
 
Biomarker NT-proBNP in heart failure
Biomarkers are useful diagnostic parameters in cardiology. An useful biomarker is easily measured and available, it reflects pathophysiology of disease development, it brings a new information to the clinical examination and it informs us also about prognosis of the disease. In heart failure (HF) such an useful biomarker seems to be a NT-proBNP. Serum levels of NT-proBNP increase with increasing intensity of HF, they are higher in patients with reduced ejection fraction and in patients with acute forms of HF. Also other cardiovascular diseases increase serum levels of NT-proBNP, but to much lower serum levels in comparison to HF patients. If there is a reduction of serum level of NT-proBNP during hospitalization of a patient with HF greater than 30%, then the prognosis of a patient is usually good. If this serum level is not reduced, but if it even increases, then the prognosis a of a patient with HF is bad. Monitoring of serum levels of NT-proBNP during hospitalization of a patient with HF seems to be very useful during the treatment of HF.
Keywords: Treatment of heart failure, monitoring of serum levels of NT-proBNP, mortality, rehospitalization for heart failure
Liečba SZ monitorovanie sérovej hladiny NT-proBNP mortalita rehospitalizácie pre SZ
Interná med. 2019; 19 (2): 59-62
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by