Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Diferenciálna diagnostika importovaných horúčkových ochorení
Mária Komlósi
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2019
V posledných rokoch v slovenskej populácii výrazne narastá záujem o navštevovanie exotických destinácií, čo so sebou prináša aj riziko importovania tropických nákaz na územie SR. Vzhľadom na zriedkavosť styku lekárov prvého kontaktu s takýmito ochoreniami, správna diagnostika býva často oneskorená a pacient tak podstupuje riziko, že neliečená, sprvu nekomplikovaná infekcia prejde do ťažkých, v prípade niektorých ochorení až život ohrozujúcich komplikácií. Vhodne cielené otázky v rámci epidemiologickej anamnézy, základná znalosť (resp. schopnosť vyhľadania) informácií o geografickej distribúcii rizikových ochorení spolu s podrobným fyzikálnym vyšetrením a vhodne cielenými pomocnými vyšetreniami sú kľúčové pre správny manažment pacienta trpiaceho akútnym febrilným ochorením po návrate z trópov. Medzi najčastejšie importované tropické nákazy do Európy patria hnačkovité ochorenia, hepatitída A, malária, arbovirózy (hlavne horúčka dengue) či brušný týfus. Tento článok ponúka základné informácie pre lepšiu orientáciu v diferenciálnej diagnostike importovaných akútnych febrilných ochorení.

Differential diagnosis of imported febrile diseases
In the last years, we witness growing interest in traveling to exotic countries in Slovak population, this fact comes together with greater risk of importing exotic illnesses to country of residence. Regarding the fact that the first contact physicians do exceptionally come across such kind of diseases, correct diagnosis is often postponed, and the patient is in risk of developing severe, sometimes life-threatening complications of initially uncomplicated infection. Well aimed questions on patient’s medical history, basic knowledge of (or ability to retrieve) information on geographic distribution of the most common tropical diseases together with detailed physical examination and use of appropriate diagnostic tools play a key role in correct management of patient suffering from an acute imported febrile disease. Diarrhoeal diseases, hepatitis A, malaria, arboviroses (esp. dengue fever) and typhoid fever are among the most commonly imported tropical diseases. The aim of this article is to give further information for better orientation in differential diagnosis of imported acute febrile diseases.
Keywords: imported infections, travel medicine, tropical diseases, malaria, arboviroses, typhoid fever
importované nákazy cestovná medicína tropické ochorenia malária arbovirózy brušný týfus
Interná med. 2019; 19 (6): 229-233
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by