Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Enterokokové infekcie v nemocničnom prostredí a súčasné možnosti ich liečby
Ondrej Zahornacký, Pavol Jarčuška
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2019
Nozokomiálne infekcie sú napriek pokroku modernej medicíny neustále aktuálnou a často rozoberanou témou, pretože priamo ohrozujú každého hospitalizovaného pacienta. Skutočnosť, že rezistencia nozokomiálnych patogénov neustále rastie, nás núti zaoberať sa týmto celosvetovým problémom. Ústrednú úlohu v raste rezistencie majú najmä antibiotiká, ktorých neuvážené a často i neindikované podávanie spôsobilo vznik multirezistentných a panrezistentných nemocničných kmeňov. Tento prehľadový článok objasňuje problematiku enterokokových nozokomiálnych infekcií, s dôrazom na ich rezistenciu a uvádza možnosti racionálnej antibiotickej liečby.

Enterococcal infections in the hospital environment and present possibilities to treat them
Nosocomial infections are despite the progress in modern medicine still the present and often discussed topic, as they directly endanger each hospitalised patient. The fact that the resistance of nosocomial pathogens is continuously growing forces us to deal with this worldwide problem. The key role in their growth have mainly antibiotics, the ill-considered use of them and often non-indicated administration has caused the origination of multiresistant and panresistant hospital strains. This overview paper elucidates the issues of enterococcal nosocomial infections, with the emphasises on their resistance and shows the possibilities for rational antibiotic treatment.
Keywords: nosocomial infection, enterococci, resistance
nozokomiálna infekcia enterokoky rezistencia
Interná med. 2019; 19 (5): 195-198
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by