Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Epigenetická a integratívna liečba mnohopočetného myelómu
Adriena Sakalová, Pavel Kotouček, Miroslav Hrianka, Zdenka Štefániková, Katarína Masárová, Mikuláš Hrubiško, Martin Mistrík Zdenka Konečná, Dana Cholujová, Ján Sedlák, Braňo Czako
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2014
Úvod: Vedný odbor epigenetika skúma získané zmeny funkcie génov a ich polymorfizmus vplyvom vonkajších faktorov, ktoré sú príčinou choroby. Ich molekulová štruktúra sa nemení. Epigenetická liečba vychádza z poznatkov molekulovej genetiky s cieľom zabrzdiť chorobný proces. Integratívna liečba je doplnkovou (podpornou, komplementárnou) liečbou, ktorá sa účinne používa v rámci komplexného klinického liečebného postupu. Mnohopočetný myelóm (MM) je zhubný nádorový proces vytvárajúci sa postupne formou somatickej mutácie gémov – s obrovskou variabilitou a polymorfizmom vplyvom vonkajších faktorov. Súčasné molekulovo-genetické výskumy v onkológii dokazujú priaznivé účinky nových liekov brzdiacich nežiaduce metylačné, acetylačné a ďalšie poruchy DNA .V súčasnosti sa významne podieľajú na predĺžení prežitia chorých s nádorovým ochorením. Metódy: V predloženom materiáli stručne informujeme o epigenetických a integratívnych liečebných postupoch, ktoré sme vyskúšali na súbore 1 010 chorých na MM, diagnostikovaných a liečených v etape 40 rokov v národnom centre pre liečbu MM. Výsledky a záver: V súlade so svetovými literárnymi údajmi sme dosiahli významné predĺženie celkového prežitia nad 10 rokov u 20 % chorých používaním kombinovanej a intenzívnej chemoterapie a integratívnej podpornej liečby (bisfosfonáty, proteolytické enzýmy, potravinové a iné imunomodulátory). Z výsledkov dlhodobých klinických štúdií a dotazníkového prieskumu „life quality“ u chorých, v súlade s predĺžením prežitia sa zlepšila aj ich kvalita života (59 % responderov je spokojných so štandardnou chemoterapiou (konvenčnou) liečbou, 54 % používa s úspechom aj integratívnu (komplementárnu) liečbu.
súčasná liečba mnohopočetného myelómu integratívna hematológia epigenetická liečba nádorových procesov
Interná med. 2014; 14 (1): 12-15
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by