Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Infekcie v urológii
Fournierova gangréna – diagnostika, liečba, prognóza
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2013
Úvod: Fournierova gangréna (FG) je ochorenie ohrozujúce život, ktoré je stálou výzvou pre zdravotnícky personál. V posledných rokoch bola zaznamenaná snaha viacerých autorov vytvoriť index závažnosti príznakov a znakov – tzv. FGSI (Fournier’s Gangrene Severity Index) skóre –, ktorý môže mať prognostickú hodnotu pre postihnutých jedincov. Cieľ: Retrospektívne zhodnotenie vlastného súboru pacientov s Fournierovou gangrénou (FG) aj s ohľadom na FGSI skóre. Materiál a metodika: V období od 1. 1. 1986 do 31. 12. 2012 bolo na urologickom oddelení FNsP Skalica hospitalizovaných 17 mužov [priemerný vek 68 rokov (57-83)] s FG. Diagnostika: anamnéza, zhodnotenie možných rizikových faktorov vývinu FG, analýza príznakov a znakov, klinické a fyzikálne vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia – najmä opakované odbery na bakterio-logické a kultivačné vyšetrenie (moč, stery, hemokultúra a pod.), zobrazovacie vyšetrenia (najmä ultrasonografia) a iné. Liečba: derivácia moču (najčastejšie epicystostómiou), antimikrobiálna terapia (kombinovaná, parenterálna), intravenózna hydratácia, metabolická a hemodynamická stabilizácia, lokálne ošetrenie, symptomatická (najmä analgetická) terapia, izolácia pacienta a pod. Výsledky: Pravdepodobná etiológia a možné predispozičné faktory FG: znížená imunita u 9/17, novozistený/zle kontrolovaný diabetes mellitus tiež u 9/17, lokálna trauma u 6/17, periuretrálne/perianálne infekcie u 5/17, bez evidentného súvisu len u jedného pacienta súboru. Väčšina 14/17 (82,4 %) postihnutých mala viac ako jeden možný vyvolávajúci faktor. Asociálne žijúcich bolo 7/17 (41,2 %). Najčastejšie príznaky/znaky pri príjme: opuch, začervenanie a napätie v postihnutej oblasti u 6/17, výrazná bolesť a febrílie (> 38 °C) u 4/17 a prítomnosť evidentnej nekrózy + septický stav u 4/17. 4/17 (23,5 %) pacientov zomrelo na sepsu (4 až 14 dní po hospitalizácii), 13/17 (76,5 %) postihnutých prežilo [priemerná dĺžka hospitalizácie 27 dní (21-52)]. U 12/13 (92,3 %) prežívajúcich bola potrebná chirurgická rekonštrukcia lokálneho defektu. FGSI hodnotiteľný retrospektívne u 15/17 (82,4 %) pacientov: 6 z 15 (40 %) malo FGSI skóre > 10 (zomreli traja), 9/15 (60 %) malo FGSI skóre < 10 (z tohto podsúboru zomrel len jeden muž). Závery: Trvanie (interval) od začiatku klinických ťažkostí do hospitalizácie bol dlhý (priemerne 6,7 dňa). Z mužov s FG a s FGSI skóre > 10 zomrela polovica (50 %) v porovnaní s pacientmi s FGSI < 10 – kde zomrel len jeden (11,1 %) postihnutý. Rýchla diagnostika a okamžitá, intenzívna lokálna aj celková terapia sú rozhodujúce pre lepšiu prognózu jedincov s FG. FGSI je užitočný nástroj na zhodnotenie prognózy pacientov s FG.
Fournierova gangréna diagnostika liečba prognóza (FGSI skóre) vlastný súbor pacientov
Klin. urol. 2013; 9 (1): 28-33
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by