Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Hepatitída E – hrozba aj na Slovensku
Jakub Sekula, Zuzana Paraličová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2020
Hepatitída E je akútna vírusová hepatitída spôsobená vírusom hepatitídy E (HEV). Klinicky sa prejavuje podobne ako iné akútne vírusové hepatitídy a u zdravých ľudí má zvyčajne benígny charakter. Podľa odhadov WHO hepatitída E ročne postihuje celosvetovo 20 miliónov ľudí. Na základe prvých poznatkov sa predpokladalo, že sa vyskytuje len v tropických krajinách s nízkym hygienickým štandardom a vo vyspelých krajinách sa objavuje len ako nákaza cestovateľov. Neskôr sa zistilo, že sa vyskytuje autochtónne aj vo vyspelých krajinách vrátane Európy a Slovenska, kde pozorujeme rastúci výskyt ochorenia. Doposiaľ bolo objavených 5 rôznych genotypov vyvolávajúcich ochorenie u ľudí, líšiacich sa výskytom, rezervoárom aj cestou prenosu. Rizikovými skupinami sú tehotné ženy, imunokompromitovaní pacienti a pacienti s chronickým poškodením pečene. U imunokompromitovaných pacientov sa môže rozvinúť chronická forma hepatitídy E.
Hepatitis E – a threat also in Slovakia
Hepatitis E is an acute viral hepatitis caused by hepatitis E virus (HEV). It is clinically similar to other acute viral hepatitis and is usually benign in healthy humans. According to WHO hepatitis E affects 20 million people worldwide annually. Based on the first findings, it was assumed that it occurs only in tropical countries with low hygiene standards and in developed countries it appears only as a disease of travelers. Later, it was found to occur autochtonically also in developed countries, including Europe and Slovakia, where an increasing incidence of the disease has been seen. So far, 5 different genotypes have been discovered that cause disease in humans, varying in incidence, reservoir and route of transmission. The risk groups are pregnant women, immunocompressed patients and patients with chronic liver disease. Immunocompressed patients may develop chronic form of hepatitis E.
Keywords: hepatitis E, genotypes, Slovakia, autochthonous origin
hepatitída E genotypy Slovensko autochtónny pôvod
Interná med. 2020; 20 (2): 89-91
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by