Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Karcinóm prostaty a neuroendokrinná diferenciácia
Karol Kajo, Vladimír Bartoš, Lukáš Plank
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Cieľ práce: Neuroendokrinná (NE) diferenciácia v karcinómoch prostaty (CaP) predstavuje jeden z dôležitých parametrov pri bioptickom vyšetrení nádorového tkaniva. Hoci je tento fenomén prinajmenej fokálne prítomný takmer vo všetkých prípadoch CaP, nádory môžu vykazovať rôzny stupeň diferenciácie NE fenotypu. Materiál a metódy: Literárny prehľad súčasných poznatkov o neuroendokrinnej diferenciácii v karcinóme prostaty a jej význame. Výsledky: Vo všeobecnosti sa NE diferenciácia v CaP vyskytuje v troch odlišných formách: ako a. malobunkový karcinóm, b. karcinoid, resp. karcinoidu podobný tumor a c. fokálna NE diferenciácia prítomná v konvenčnom acinárnom adenokarcinóme. Predovšetkým posledný typ je extrémne častý, ak nie až ubikvitárny fenomén odrážajúci heterogenitu nádorových buniek napodobňujúcich normálny proces diferenciácie. Skutočný prognostický význam fokálnej NE diferenciácie zostáva zatiaľ kontroverzný, ale súčasné dôkazy svedčia o jej asociácii so vznikom hormonálne nezávislého nádoru, resp. s jeho konverziou na karcinóm s hormonálne rezistentnou klinickou manifestáciou. Všetky CaP totiž primárne vznikajú ako hyperproliferácia epitelových žľazových buniek závislá na androgénoch, ktorá postupne progreduje do androgénovo independentného a vysoko agresívneho karcinómu, pri ktorom zatiaľ nie je známa žiadna forma úspešnej terapie. Záver: Z týchto dôvodov rastie potreba kontinuálnych klinicko-patologických štúdií najmä za účelom vývoja adekvátnej liečebnej stratégie namierenej na NE diferenciáciu, ktorá môže byť riešením pre pacientov s pokročilým a hormonálne rezistentným CaP.
karcinóm prostaty neuroendokrinná diferenciácia
Klin. urol. 2007; 3 (3) 139 - 143
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by