Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Klinické štúdie s glitazónmi v roku 2006
Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Glitazóny predstavujú novú skupinu orálnych antidiabetík, ktoré sa dostali v posledných rokoch do klinickej praxe. Pôsobia prostredníctvom aktivácie jadrových peroxizómovým proliferátorom aktivovaných receptorov γ (PPARγ), čo vedie k zvýšeniu inzulínovej senzitivity v pečeni, kostrovom svale a tukovom tkanive. Popri ovplyvnení hyperglykémie tak vedú aj k ovplyvneniu ďalších prejavov inzulínovej rezistencie, ako sú dyslipidémia, zvýšený tlak krvi, subklinický zápal a endotelová dysfunkcia. V roku 2006 boli publikované výsledky štyroch významných štúdií s glitazónmi. V štúdii Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication (DREAM) sa zistilo, že podávanie rosiglitazónu pacientom s poruchou glukózovej tolerancie zníži incidenciu diabetu 2. typu (DM 2) v priebehu 3 rokov o takmer dve tretiny. V štúdii CHICAGO viedla liečba pioglitazónom počas 72 týždňov k spomaleniu progresie zhrubnutia karotickej intimy a médie v porovnaní s liečbou glimepiridom. V ďalšej štúdii viedlo podávanie pioglitazónu počas 6 mesiacov k zlepšeniu metabolických a histologických prejavov nealkoholovej steatohepatitídy u pacientov s DM 2 alebo poruchou glukózovej tolerancie. V štúdii A Diabetes Outcome Progression Trial (ADOPT) viedla liečba rosiglitazónom počas 4 rokov k nižšej incidencii zlyhania monoterapie a k lepšej glykemickej kompenzácii v porovnaní s liečbou metformínom alebo glibenklamidom. Výsledky vyššie uvedených štúdií naznačujú terapeutický potenciál glitazónov v prevencii a liečbe diabetu, ako aj v liečbe nealkoholovej steatohepatitídy. Efekt glitazónov v prevencii aterosklerózy vyžaduje potvrdenie ďalšími klinickými štúdiami.
diabetes mellitus typu 2 glykemická kompenzácia makrovaskulárne komplikácie diabetu antidiabetická liečba, glitazóny
Interná med. 2007; 7 (3): 165-168
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by