Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pediatrická urológia
Konzervatívna vs. chirurgická liečba primárneho vezikoureterového refluxu u detí
Zuzana Kurcinová, Ladislav Valanský, Richard Bartl, Ľudmila Podracká, Eva Sádová, Tatiana Baltésová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Cieľ práce: Indikácie chirurgickej liečby primárneho vezikoureterového refluxu (PVUR) sú stále kontroverzné. Cieľom retrospektívnej štúdie bolo porovnať výsledky konzervatívnej a chirurgickej liečby PVUR vo vlastnom klinickom materiáli. Materiál a metódy: V rokoch 1990 - 2006 sme na našich pracoviskách liečili 270 detí (75X, 195C) s PVUR (297 močovodov), v čase diagnózy vo veku 3 mesiace až 14,9 rokov (priemer 5,2 r.). Prevažoval PVUR III. a IV. stupňa (126/46,8 %, resp. 85/31,6 %). Všetky deti boli iniciálne sledované za súčasnej profylaktickej antibiotickej liečby (konzervatívna liečba), ktorá trvala v priemere 12 mesiacov (3 - 53 mesiacov). Chirurgická liečba bola indikovaná u 146 (54 %) detí vo veku 7 mesiacov až 14,9 rokov (priemer 5,2 rokov) pri perzistujúcom VUR s recidivujúcou uroinfekciou, resp. zistení parenchýmových jaziev v obličke pri DMSA scintigrafii. Výsledky: Po konzervatívnej liečbe došlo k vymiznutiu VUR u 124 (46 %) detí (pri VUR I. a II. st. v 100 %, III. st. v 20,2 %, IV. st. v 6,4 %). Z celkového počtu 270 detí vymizol VUR u 39 (14,4 %) v prvom roku života, v 2. roku u 14 (5,2 %), v 3. roku života u 71 (26,3 %) detí. Chirurgická liečba (najčastejšie neoimplantácia močovodu sec. Paquin, Lich-Gregoir) viedla k vyliečeniu VUR v 98 %. Z 8 reoperácií boli 3 neoimplantácie vykonané pre striktúru močovodu, 5 pre perzistujúci VUR. Recidívu uroinfekcie počas ATB profylaxie malo 150 (59,3 %) detí, v 41,5 % akútnu pyelonefritídu, tá sa po chirurgickej liečbe vyskytla iba u 4 (2,7 %) detí. Jazvy na obličkách boli zo 146 operovaných detí predoperačne potvrdené DMSA scintigrafiou u 93 (63,7 %), pri VUR III. st. v 27 %, pri VUR IV. st. v 69,4 %. Pre ťažkú funkčnú léziu obličky bola u 5 (3,4 %) detí vykonaná nefrektómia. Závery: PVUR predstavuje závažnú vrodenú vývojovú anomáliu s limitovanou možnosťou spontánneho vyliečenia počnúc jeho III. stupňom. Z veku detí v čase operácie a frekvencie výskytu jaziev na obličkách v tejto štúdii nemožno vylúčiť, že jedným z rizikových faktorov vzniku refluxnej nefropatie je neskoro indikovaná chirurgická liečba.
primárny vezikoureterový reflux konzervatívna liečba chirurgická liečba refluxná nefrop
Klin. urol. 2007; 3 (3): 160 - 162
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by