Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Liečba chronickej retencie moču u žien s hypoaktivitou detruzora
Ján Švihra, Martin Benčo, Róbert Dušenka, Ján Ľupták, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Cieľ práce: Sakrálna neuromodulácia dysfunkcií dolných močových ciest bola vo svete začatá v roku 1990, na Slovensku
bola neuromodulácia začatá v roku 2013. Cieľom práce bolo porovnať účinnosť liečby chronickej retencie moču (CUR)
distigminom, čistou intermitentnou autokatetrizáciou (CIC) a sakrálnou neuromoduláciou Interstim II (SNM).
Materiál a metódy: Do štúdie boli zaradené pacientky staršie ako 18 rokov s chronickou retenciou moču, maximálnym
prietokom moču nižším ako 15 ml/s, reziduálnym močom > 150 ml; liečbou distigminom, CIC alebo SNM. Vylúčené boli
ženy s neurologickými, onkologickými alebo metabolickými ochoreniami, so subvezikálnou obštrukciou, s urolitiázou,
renálnou insuficienciou, rádioterapiou, chirurgickou liečbou. Pacientky boli vyšetrené každých 6 mesiacov pomocou
mikčného denníka a urodynamického vyšetrenia.
Výsledky: V rokoch 2008 až 2014 bolo vyšetrených 951 žien s dysfunkciou dolných močových ciest, do štúdie bolo zaradených
23 žien (2,4 %). Priemerný vek bol 51 rokov (rozsah 26 – 59). V skupine s distigminom (n = 11) bola denná frekvencia
močenia 13 (9 – 18) vs v CIC skupine (n = 12) bola 6 (4 – 11), priemerný vymočený objem 120 ml (70 – 180) vs 70 ml
(40 – 120), reziduálny objem moču 171 ml (150 – 220) vs 395 ml (200 – 600). Efektivita vyprázdnenia mechúra bola hodnotená
po ročnej liečbe a nedosiahla signifikantné zmeny (distigminová skupina 40 vs 44 %; CIC skupina 16 vs 15 %). Liečba
SNM bola vykonaná v 8 prípadoch po neúspešnej CIC. Všetky pacientky mali znížený počet CIC z 5 (rozsah 4 – 6) na 1
(rozsah 1 – 2) a zvýšený mikčný objem zo 70 ml (0 – 80) na 180 ml (150 – 270). Implantácia stimulačnej elektródy bola 6 x
vpravo a 2 x vľavo do koreňa S3, stimulácia bola pozitívna v mieste prvej vs druhej vs tretej vs štvrtej elektródy v 5 vs 4
vs 5 vs 7 prípadoch. Amplitúda stimulácie bola 1,5 V (0,6 – 3,3 V), frekvencia 30 Hz (5 – 31 Hz), dĺžka stimulácie 210 us.
Závery: Liečba chronickej retencie moču u žien nie je dostatočne účinná pri používaní distigminu, CIC znamená štandardnú
liečbu, avšak implantácia Interstim II znamená výrazné zmiernenie ťažkostí až úpravu stavu.
chronická retencia moču čistá intermitentná katetrizácia distigmin sakrálna neuromodulácia
Klin. urol. 2015; 11 (1): 20-23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by