Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Má význam očkovať v ambulancii VLD proti chrípke?
Silvia Ožvoldíková, Justína Gereová, Michal Adamišin, Veronika Kyjacová, Zuzana Krištúfková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2018
Cieľom práce bolo vyhodnotiť efekt očkovania proti chrípke v ambulancii VLD počas chrípkových sezón 2013/2014,
2014/2015 a 2015/2016, zistiť dôvody očkovania a neočkovania, analyzovať ochorenia s laboratórne potvrdeným
vírusom chrípky a porovnať kmene vírusu chrípky izolované v ambulancii VLD s kmeňmi izolovanými v SR a vakcinálnymi.
Do štúdie sa zapojilo 607 pacientov. Na zber údajov sme použili neanonymný dotazník a zdravotnú dokumentáciu.
Sledovali sme chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenie. Zaočkovaných bolo 27,2 % respondentov.
Zistili sme štatisticky významne (p ˂ 0,05) nižšiu chorobnosť u očkovaných v porovnaní s neočkovanými.
Očkovaní veria v účinnosť očkovania a majú s ním dobré skúsenosti. Očkovanie odmietajú osoby, ktoré sa cítia
odolné. Odborní lekári chronicky chorým pacientom očkovanie neodporúčajú. Z 10 laboratórne potvrdených ochorení
na chrípku boli 4 u zdravotníckych pracovníkov, 4 prebiehali s komplikáciou, z toho 1 bola perikarditída. Nami
izolované vírusy sa v dvoch sezónach zhodovali s vakcinálnymi. Na základe našich zistení konštatujeme, že chrániť
zdravie očkovaním proti chrípke v ambulancii VLD má význam. Očkovaním sme nielen zachovali zdravie osôb
v našej starostlivosti, ale takmer o polovicu sme znížili záťaž našej ambulancie v čase chrípkovej sezóny.

Does it have any sense to vaccinate in the VLD surgery against influenza?

The aim of the work is to assess the effect of vaccination against influenza in the GP surgery during influenza seasons
20013/2014, 2014/2015 and 2015/2016; and to find the reasons for and against vaccination; to analyse the disease
with laboratory confirmed influenza virus and to compare the influenza strains isolated in the GP surgery with
the strains isolated in the Slovak Republic and the vaccine. 607 patients took part in the study. We used non-anonymous
questionnaire and health documentation for the data collection. We followed morbidity for influenza and influenza-
like diseases. 27.2% of respondents were vaccinated. We found out statistically significant (p > 0.05) lower
morbidity in vaccianted compared to non-vaccinated. The vaccinated people believe in the efficacy, and they have
positive experience. The people who feel sufficiently immune refuse the vaccination. The specialists do not recommend
vaccination to chronically ill patients. Out of 10 laboratory confirmed influenza diseases, there were 4 healthcare
workers, 4 were with complications, 1 of them was pericarditis. Isolated viruses by us were equal with vaccination
ones in two seasons. Based on our findings we might state that to protect health with vaccination against
influenza in the GP surgery makes sense. Vaccination not just preserved health of the people in our care, but we
lowered the burden for our surgery through influenza season almost by a half.

Keywords: vaccination against influenza, vaccination effect, reasons for vaccinations and refusal of vacciantion
against influenza
očkovanie proti chrípke efekt očkovania dôvody očkovania a odmietanie očkovania proti chrípke
Interná med. 2018; 18 (7-8): 325-331
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by