Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Malígny melanóm uretry u staršej pacientky – opis prípadu
Vladimír Bartoš, Juraj Mikuláš, Dušan Pokorný, Pavol Lamoš
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Zhubné nádory uretry sú pomerne zriedkavé a predstavujú menej než 1 % všetkých urologických malignít. K najčastejším
histologickým typom patrí skvamocelulárny karcinóm, uroteliálny karcinóm a adenokarcinóm. Melanóm je
v tejto lokalite raritný a tvorí asi 4 % všetkých malignít uretry. Autori opisujú prípad 80-ročnej pacientky s anamnézou
3-4 týždne krvácajúceho slizničného útvaru, ktorý sa vyklenoval z vonkajšieho ústia uretry. S predpokladanou
diagnózou prolapsu alebo karunkulu uretry bola lézia exstirpovaná. Histologické vyšetrenie vzoriek potvrdilo infiltráciu
sliznice melanómom. Následne bola vykonaná parciálna uretrektómia. V bežnej urologickej praxi sa melanóm
uretry diagnostikuje len výnimočne. Väčšinou sa vyskytuje u starších osôb, častejšie u žien. Keďže vzniká najmä
v distálnej časti a vonkajšom ústí uretry, klinicky spočiatku imponuje ako prolaps alebo slizničný polyp, čo prispieva
k oneskoreniu jeho rozpoznania a liečby. Pri léziách podobného vzhľadu s ďalšími atypickými črtami (napríklad
pretrvávajúce krvácanie) treba v rámci diferenciálnej diagnostiky myslieť aj na toto závažné onkologické ochorenie.

Malignant melanoma of the urethra in an elderly female patient – a case report

Malignant tumors of the urethra are relatively rare and represent less than 1% of all urological malignancies. The most
frequent histological types are squamous cell carcinoma, transitional cell carcinoma and adenocarcinoma. Melanoma
arising in this location is uncommon, and it accounts for about 4% of all urethral malignancies. The authors describe
an 80-year old woman with a history of bleeding mucosal bulge extruding from the meatus of the urethra. A presumptive
clinical diagnosis was urethral prolapse or caruncle. The lesion was excised. A histology revealed a melanoma infiltration
of the urethral mucosa. Subsequently, partial urethrectomy was performed. In a routine urological practice,
a primary melanoma of the urethra is diagnosed only exceptionally. It usually occurs in the elderly with a prevalence
of women. Since it typically arises from the distal part and meatus of the urethra, it initially resembles a prolapse or
mucosal polyp, leading to delays in detection and treatment. Therefore, the lesions with such appearance and other
accompanied atypical features (e.g. prolonged bleeding) should also be suspected for this serious oncologic disease.

Keywords: malignant melanoma, urethra, genitourinary tract
malígny melanóm uretra močovopohlavný systém
Klin urol 2018; 14 (3): 124 – 126
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by