Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Nežiaduce účinky neuroleptík vo vyššom veku
Štefan Krajčík, Peter Mikus
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Najčastejšou indikáciou neuroleptík v starobe sú psychologické a behaviorálne symptómy demencie (BPSD), ktoré sa v priebehu choroby vyskytnú u 2/3 pacientov s demenciou. U 1/3 dementných ľudí bývajúcich doma predstavujú závažný problém, v domoch sociálnej starostlivosti sú prítomné až u 79 % obyvateľov a 58 % z nich musí užívať psychofarmaká. U klasických neuroleptík prevažuje blokáda dopamínových receptov D2, u atypických je výraznejší účinok na rôzne podtypy sérotonínových receptorov a muskarínové receptory. Klasické antipsychotiká urýchľujú zhoršovanie kognitívnych funkcií u pacientov s demenciou. Atypické majú nižší výskyt extrapyramídového syndrómu, tarditívnej dyskinézy a malígneho neuroleptického syndrómu. Neuroleptiká temer dvojnásobne zvyšujú riziko náhlej srdcovej smrti, pričom riziko je nepatrne vyššie u atypických antipsychotík. Zvyšujú riziko vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody a hlbokej žilovej trombózy, pričom toto riziko je vyššie pri atypických neuroleptikách. Neuroleptiká zhoršujú glukózovú toleranciu, pričom efekt je výraznejší pri atypických antipsychotikách. Oba typy neuroleptík zvyšujú riziko zlomeniny bedrového kĺbu približne rovnako. Riziko pádov zvyšujú poruchy chôdze, sedácia, zmätenosť a ortostatická hypotenzia. Neuroleptiká zvyšujú riziko pneumónie o 60 %, pričom riziko je najvyššie na začiatku liečby. Sumáciou všetkých nežiaducich účinkov je zvýšenie celkovej mortality - 17,9 % pacientov užívajúcich klasické a 14,6 % pacientov užívajúcich atypické neuroleptiká zomiera počas prvých 180 dní liečby.
neuroleptiká antipsychotiká starnutie a staroba nežiaduce účinky liekov
Interná med. 2011; 11 (1): 25-29
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by