Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Nové trendy nukleárnej medicíny v manažmente karcinómu prostaty
Andrej Vondrák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Diagnostika karcinómu prostaty a jeho štádií metódami nukleárnej medicíny bola historicky obmedzená na scintigrafiu kostí. Zavedenie PET/CT vyšetrení s 18F-cholínom znamenal obrovský diagnostický prínos metód nukleárnej medicíny, kde k diagnostike kostných metastáz pribudla aj možnosť diagnostiky metastáz v mäkkých tkanivách, prípadne diferenciácia samotného karcinómu v normálnom tkanive prostaty po opakovane neúspešných biopsiách. V súčasnosti posledným prevratným momentom v diagnostike karcinómu prostaty je zavedenie nového rádiofarmaka určeného na PET/CT snímanie. Je ním 68Ga-PSMA (prostatický špecifický membránový antigén značený gáliom). Gálium 68 je produkt generátora, ktorý je priamo na pracovisku nukleárnej medicíny, kde zároveň prebieha príprava rádiofarmaka, a tak pracovisko už nie je závislé od jeho dodávky z cyklotrónu. Vo všetkých parametroch je 68Ga-PSMA podstatne výhodnejší ako 18F-cholín a jeho diagnostická presnosť je vo všetkých indikáciách už aj pri nízkych hodnotách PSA vyššia. V neposlednom rade otvára možnosti úplne nového postupu pri terapii metastatického karcinómu prostaty formou teranostiky, kde po predchádzajúcej presnej diagnostike metastatického karcinómu prostaty pomocou 68Ga-PSMA možno vykonať rádionuklidovú terapiu pomocou alfa alebo beta žiaričov naviazaných na PSMA.

New trends in nuclear medicine in the management of prostate carcinoma
The diagnosis of prostate carcinoma and its stages using methods of nuclear medicine was historically limited to bone scintigraphy. Implementation of PET/CT examination with 8 F-choline brought a huge diagnostic contribution of nuclear medicine, where the diagnosis of bone metastases was enriched by the possibility to detect metastases in soft tissue or possibly differentiation of carcinoma in the healthy prostate tissue after unsuccessful biopsies. At present, the recent revolutionary moment in the prostate carcinoma diagnosis is the implementation of a new radio-pharmaceutical drug determined for PET/CT scanning. It is 68Ga-PSMA (Gallium (Ga)-Labelled Prostate-specific Membrane Antigen). Gallium 68 is a product of a generator, which is directly at the workplace of nuclear medicine, where the pharmaceutical drug is prepared, and so the workplace is not dependent on its delivery from the cyclotron. 68Ga-PSMA is substantially more advantageous than 18F-choline, and its diagnostic accuracy is in all indications higher, even at low values of PSA. Last but not least there is a possibility of an entirely new procedure in the therapy of metastatic prostate carcinoma in a form of theranostics, where after a precise diagnosis of metastatic prostate carcinoma with 68Ga-PSMA it is possible to perform radionuclide therapy with alpha or beta emitters bound to PSMA.
Keywords: PET/CT, 68Ga-PSMA, 68Ga, PSMA, gallium, prostate carcinoma, prostate Ca, 177Lu-PSMA, 177Lu, lutecium, theranostics, prostate Ca diagnosis, nuclear medicine
PET/CT 68Ga-PSMA 68Ga PSMA Gálium karcinóm prostaty Ca prostaty 177Lu-PSMA 177Lu lutécium teranostika diagnostika Ca prostaty nukleárna medicína
Klin urol 2018; 14 (3): 95 – 99
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by