Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Polymorfizmus cyp17 génu a riziko vzniku karcinómu prostaty
Monika Sivoňová1, Tatiana Matáková1, Ján Kliment2, Róbert Dušenka1,2, Mária Tajtáková3, Alena Pidaničová3, Ladislav Valanský4, Dušan Dobrota1
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Úvod: Jedným z rizikových faktorov vzniku karcinómu prostaty je prítomnosť endogénnych androgénov. Predpokladá sa, že variácie v génoch enzýmov podieľajúcich sa na biosyntéze a metabolizme androgénov by mohli meniť riziko vzniku ochorenia. Jedným z týchto génov je CYP17, kódujúci enzým cytochróm P-450c17α. V promótorovej oblasti CYP17 génu dochádza k substitúcii T za C a predpokladá sa, že táto substitúcia zvyšuje transkripciu génu, a tým aj hladiny androgénov. Materiál a metódy: Cieľom našej štúdie bolo sledovať distribúciu CYP17 genotypov v kontrolnej skupine a u pacientov s karcinómom prostaty s využitím polymerázovej reťazovej reakcie s následnou restrikčnou analýzou (PCR-RFLP). Na porovnanie frekvencií výskytu genotypov a alel u pacientov s karcinómom prostaty a zdravých jedincov sme použili chí-kvadrát test. Výsledky: Hodnoty OR pre jedincov s A1/A2 genotypom boli 1,06 (95 % CI = 0,68-1,64) a pre jedincov s A2/A2 genotypom 0,66 (95 % CI = 0,37-1,19) v porovnaní s jedincami s A1/A1 genotypom. Pomocou multivariačnej analýzy sme zistili vzťah medzi hladinami sérového PSA a CYP17 genotypmi (A1/A1 vz. A1/A2; A2/A2). U pacientov s karcinómom prostaty s hladinami sérového PSA (4-10 ng/ml) a A1/A2; A2/A2 genotypmi sme potvrdili zvýšené riziko vzniku karcinómu prostaty (OR = 2,84, 95 % CI = 1,06-7,62; OR = 3,15, 95 % CI = 0,75-13,28). Záver: Výsledky našej štúdie naznačujú, že CYP17 A1/A2 a A2/A2 genotypy by mohli viesť k zvýšenému riziku vzniku karcinómu prostaty u mužov s hladinami sérového PSA nad 4 ng/ml a tento polymorfizmus by mohol byť jedným z prediktívnych genetických markerov karcinómu prostaty.
CYP17 polymorfizmus karcinóm prostaty
Klin. urol. 2009; 5 (3): 149-152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by