Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Porovnanie včasných výsledkov liečby vstrebateľnou a nevstrebateľnou transobturatórnou páskou
Martin Romančík, Ivan Lutter, Frederico Goncalves, Milan Obšitník, Peter Weibl, Andrej Havalda
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Cieľ práce: porovnať včasné výsledky liečby stresovej inkontinencie moču u žien implantáciou transobturatórnej pásky (TOT) so vstrebateľným a nevstrebateľným suburetrálnym segmentom. Materiál a metódy: 77 pacientok s urodynamicky verifikovanou stresovou inkontinenciou moču (SUI) bolo rozdelených do dvoch skupín podľa typu implantovanej TOT. Šesť mesiacov po operácii sa objektivizovalo množstvo uniknutého moču (PWT*), posúdil sa subjektívny dopad močovej inkontinencie na kvalitu života (IQoL*) a zhodnotili sa komplikácie operačnej liečby. Za vyliečenie sa považoval nasledovný stav: PWT* ≤ 2 g a súčasne IQoL* ≥ 80 b, všetky ostatné stavy sa hodnotili ako zlyhanie chirurgickej liečby. Výsledky: 23 pacientok absolvovalo implantáciu vstrebateľnej TOT (1. skupina), 54 pacientok absolvovalo implantáciu nevstrebateľnej TOT (2. skupina). Vyliečenosť v 1. skupine oproti 2. skupine bola 39,1 % oproti 77,8 % v tomto poradí (p = 0,001). Komplikácie operačnej liečby boli zriedkavé, pri porovnaní ich výskytu v oboch skupinách nebol zistený signifikantný rozdiel (p > 0,05). Pacientky po implantácii vstrebateľnej TOT mali 5-krát vyššie riziko zlyhania operačnej liečby ako pacientky po implantácii nevstrebateľnej TOT (OR 5,444; 95 % CI 1,896 - 15,635). Záver: Včasné výsledky liečby SUI implantáciou TOT poukazujú na lepšie výsledky pri použití nevstrebateľnej TOT oproti použitiu vstrebateľnej TOT.
stresová inkontinencia transobturatórna páska výsledky liečby
Klin. urol. 2007; 3(3): 156 - 159
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by