Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKY
Použitie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou
Anna Morongová, Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2015
Získaná hemofília je zriedkavé autoimunitné ochorenie zapríčinené protilátkami namierenými proti koagulačnému
faktoru VIII. Prejavuje sa krvácaním s rôznym stupňom závažnosti. Prvolíniovou liečbou je podávanie kortikosteroidov
a ďalších imunosupresív. Tieto liečebné modality sú úspešné v dvoch tretinách prípadov. Rituximab je monoklonálna
anti-CD20 protilátka, ktorá primárne slúži na liečbu B-lymfómov. V poslednom období sa však jej použitie rozšírilo
o autoimunitné ochorenia a zdá sa, že prináša ďalšiu šancu aj pre pacientov so získanou hemofíliou, ktorí nereagujú
na štandardnú liečbu. Predkladáme prípad pacientky, u ktorej sme na eradikáciu inhibítora použili anti-CD20 monoklonálnu
protilátku. Rituximab sme dávkovali štandardným spôsobom v dvoch cykloch. Na základe našej skúsenosti
sa prikláňame k názoru, že rituximab prináša ďalšiu možnosť v liečbe inhibítora najmä u pacientov so zlyhaním štandardnej
liečby.
získaná hemofília krvácavé ochorenia rituximab imunosupresívna liečba
Interná med. 2015; 15 (11): 510-513
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by