Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Skríning a diagnostika gestačného diabetu – vieme postup?
(klinicko – biochemický pohľad)
Beáta Bolerázska, Anna Birková, Beáta Čižmárová, Beáta Hubková
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2019
Gestačný diabetes mellitus (GDM) patrí k najčastejším metabolickým poruchám počas tehotenstva s vážnym vplyvom na zdravie budúcej matky a dieťaťa. Pre včasnú diagnostiku je v SR odporúčané vykonávať orálny glukózo - tolerančný test (oGTT) podľa WHO postupu a to obvykle medzi 24. – 28. týždňom gravidity. Diagnostika je teda založená predovšetkým na výsledkoch laboratórnych vyšetrení, pretože klinické prejavy sa dostavujú neskôr. Spôsob vykonania skríningu zásadným spôsobom ovplyvňuje riziko falošne pozitívnych aj negatívnych výsledkov, a preto by mal byť naň kladený mimoriadny dôraz. K najčastejším chybám pri diagnostike GDM v praxi patrí: namiesto venóznej krvi sa odoberá kapilárna, meranie glykémie inými ako štandardnými laboratórnymi metódami (napr. glukometrom v ambulancii lekára), prerušovanie oGTT testu odchodom pacientky medzi jednotlivými odbermi a v neposlednom rade nedodržanie prípravy zo strany pacientky. Pretrvávajúcim problémov v praxi je tiež hodnotenie glykémie v 60. minúte oGTT, ku ktorému lekári pristupujú fakultatívne. Mnohé popredné lekárske spoločnosti už akceptovali konsenzuálne diagnostické kritéria GDM podľa IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups), ktoré vzišli z medzinárodnej štúdie HAPO, napriek tomu sa stále diskutujú a prospektívne sa sleduje ich prínos. Otvorenie témy o diagnostike gestačného diabetu je na základe najnovších poznatkov v tejto oblasti vysoko aktuálne aj v našej krajine.

Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes ‒ Do We Know the Procedure?
(clinical and biochemical viewpoint)
Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common metabolic disorders during pregnancy with a serious impact on the future mother’s and baby’s health. For early diagnosis, it is recommended to perform oral glucose tolerance test (oGTT) according to the WHO procedure, usually between 24 and 28 weeks of pregnancy. Therefore, diagnosis is mainly based on the results of laboratory examinations, as clinical manifestations occur later. The way in which screening is performed significantly affects the risk of both false positive and negative results and should therefore be given particular emphasis on it. In practice, the most common errors in GDM diagnosis include: instead of venous blood, capillary is collected, blood glucose measurements are taken by other than standard laboratory methods (eg, glucose analyzers in a doctor’s outpatient clinic), interruption of the oGTT test by the patient’s departure between donations, and, last but not least, by patient non-compliance. Glycemic evaluation at 60 minutes oGTT is also a persistent problem in practice. Many leading medical companies have already accepted the consensus diagnostic criteria of GDM according to the IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups), which have emerged from an international HAPO study, yet their benefits are still being discussed and prospectively monitored. The opening of a topic on the diagnosis of gestational diabetes is also highly relevant in our country based on the latest knowledge in this area.
Keywords: gestational diabetes mellitus, screening, oral glucose tolerance test, diagnosis criteria
gestačný diabetes mellitus skríning orálny glukózotolerančný test diagnostické kritéria
Interná med. 2019; 19 (5): 203-207
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by