Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Srdcové zlyhávanie pri obezite
Ján Murín, Jozef Bulas, Michaela Macháčová, Romana Compagnon, Martin Wawruch
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2018
Asi polovica prípadov chorých so srdcovým zlyhávaním je so zachovanou ejekčnou frakciou (≥ 50 %), kde viazne relaxácia ľavej komory. Títo pacienti sú starší, viac sú postihnuté ženy a trpia viacerými komorbiditami. Sem patrí aj obezita. Oproti neobéznym majú pacienti s obezitou expanziu plazmatického objemu a mierne zväčšenie ľavej komory, relaxácia alebo poddajnosť komory je narušená prítomnosťou myokardiálneho zápalu, zánikom mikrovaskulatúry a nárastom fibrózy, preto u nich stúpa hodnota ventrikulárnych plniacich tlakov a vznikajú príznaky srdcového zlyhávania. Hovorí sa o obezitnej forme srdcového zlyhávania. K patomechanizmom tu patria: zvýšená aldosteronémia, aktivácia sympatického renálneho systému, redukcia aktivity nátriuretických peptidov a aktivácia systémového zápalu so svojimi dôsledkami na štruktútru a funkciu myokardu. Ako liečiť obezitné „diastolické“ srdcové zlyhávanie: mineralokortikoidným blokátorom, inhibítorom neprilyzínu, nonselektívnym betablokátorom, samozrejme, aj diuretikom (podľa potreby pri prevodnení) a liečbou komorbidít.

Heart failure in obesity
About half of patients with heart failure have heart failure with preserved ejection fraction (EF ≥ 50%) and the problem is here disturbed relaxation of left ventricle. These are more elderly patients, more women and they have also more co-morbidities. Also obesity is here more often. Patients with obesity, in comparison without, have an expansion of plasmatic volume and a mild enlargement of left ventricle, and ventricular relaxation is impaired by a presence o myocardial inflammation, microvascular rarefaction and an increase of fibrosis - therefore these patients have an increase of ventricular filling pressures and symptoms of heart failure are coming – this is a special form of heart failure in obesity. Pathomechanisms of this heart failure form are: increased aldosterone serum levels, activation of renal sympathetic system, reduction of activity of natriuretic peptides and activation of vascular systemic inflammation. How can we treat this form of heart failure: mineralocorticoid blocker, neprilysin inhibitor, non-selective betablocker, of course also diuretic (if needed) and treatment of all como rbidities.
Keywords: obesity, heart failure with preserved ejection fraction, neurohormonal activation in the form of heart failure in obesity
obezita srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou neurohormonálna aktivácia pri obezitnej forme srdcového zlyhávania
Interná med. 2018; 18 (9): 374-376
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by