Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Stresová inkontinencia moču u žien: úspešnosť jednotlivých operačných techník
Ľubomír Velk, Dušan Martinčok, Tomáš Kička
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2009
Cieľ: Porovnať každú operačnú techniku (Perrin, Gittes, vaginálny sling – modifikácia Raz, Burch kolposuspenzia, TVT, TVT-O) na základe subjektívneho a objektívneho vyhodnotenia úspešnosti vo vzťahu k časovému horizontu, odhadnúť šancu na úspech v porovnaní s najdlhšie používanou technikou – kolposuspenziou podľa Burcha. Materiály a metódy: V období od 1/1996 do12/2007 217 pacientok podstúpilo operáciu pre stresovú inkontinenciu moču a od r. 2003 (začiatok TVT metódy na našom pracovisku) aj pre zmiešanú inkontinenciu (mixed urinary incontinence). V uvedenom období boli pacientky operované rôznymi operačnými technikami, ktorých úspešnosť bola porovnávaná v závislosti od časového intervalu (3 mesiace, 1 rok, 3 roky: TVT, TOT; 5 rokov: Burch; 7 rokov: Perin, Gittes, Raz). Vstupným kritériom bola urodynamicky dokázaná stresová inkontinencia moču; vylučujúce kritériá tvorili: neurogénna porucha mikcie, hyperaktívny detruzor, hypoaktívny detruzor, descenzus niektorého vaginálneho kompartmentu väčšieho ako II. stupeň. Z celkového počtu operovaných pacientok v pooperačnom období úspešnosť operácie subjektívne hodnotilo 100 %, po 3 mesiacoch 97,7 %, po 3 rokoch 87 %, po 5 rokoch v skupine Raz, Gittes, Burch, Perrin z počtu 111 pacientok 54 % a po siedmich rokoch z počtu 59 pacientok v skupine Raz, Gittes, Perrin 27,1 %. Priemerný vek pacientok bol 58,3 (± 8,9). Predchádzajúce operácie pre inkontinenciu udávalo 54 (24,8 %) pacientok a závažnejšie pridružené ochorenia malo 96 pacientok (44 %). Výsledky: Po vyhodnotení subjektívneho hodnotenia pacientkami rok od operácie mali pacientky, ktoré absolvovali Perrinovu operáciu alebo vaginálny sling, 6-krát nižšiu šancu na úspešnosť zákroku v porovnaní s pacientkami, u ktorých bola realizovaná kolposuspenzia (čo nebolo štatisticky významné, p > 0,05), zatiaľ čo pri objektívnom hodnotení už bol štatisticky významný rozdiel (Gittes p = 0,001, viac ako 15-krát nižšia šanca na úspech, Perrin p = 0,004, viac ako 16-krát nižšia šanca na úspech). Signifikantný rozdiel bol aj v kategórii vaginálny sling, pri objektívnom hodnotení p = 0,02 predstavuje 8,7-krát nižšiu šancu na úspech, pri subjektívnom vyhodnotení p = 0,064. Štatisticky významný rozdiel nebol v subjektívnom a objektívnom hodnotení úspešnosti u pacientok, ktoré podstúpili operáciu typu IVS, IVS-O v porovnaní s kolposuspenziou (p > 0,005). V štatistickom spracovaní objektívneho hodnotenia po 3 rokoch od operácie pacientky po zákroku Gittes mali viac ako 18-krát nižšiu (1/0,053) a pacientky zo skupiny Perrin viac ako 6-krát nižšiu úspešnosť zákroku v porovnaní s pacientkami, ktoré podstúpili kolposuspenziu s. Burch. Rozdiel je štatisticky významný, p < 0,01, resp. p < 0,05, takisto aj pri subjektívnom hodnotení bol signifikantný rozdiel, šanca úspešnosti bola pri Perrin operácii 7,8-krát a pri Gittes 7,3-krát nižšia v porovnaní s kolposuspenziou. Šanca na úspech bola pri subjektívnom i objektívnom hodnotení v skupine vaginálny sling približne 3-krát nižšia, čo nepredstavuje signifikantný rozdiel. V porovnaní kolposuspenzie s metódami používajúcimi suburetrálnu pásku (IVS, IVS-O) nebol rozdiel štatisticky významný. Pri subjektívnom vyhodnotení mala operačná technika Gittes viac ako 5-krát nižšiu šancu na úspech (p < 0,005), takisto pri objektívnom hodnotení úspešnosti mala najnižšiu šancu v porovnaní s kolposuspenziou po piatich rokoch operačná technika Gittes (33-krát nižšia šanca na úspech, p < 0,005). Na základe objektívneho vyhodnotenia mali pacientky po operácii typu Perrin po piatich rokoch v porovnaní s kolposuspenziou 8-krát nižšiu šancu na úspech – kategória suchá (p < 0,05), avšak na základe subjektívneho vyhodnotenia iba 4-krát nižšiu šancu na úspech, čo nie je štatisticky významné (p > 0,05). Najúspešnejšou operačnou technikou po piatich rokoch v porovnaní so „zlatým štandardom“ – kolposuspenziou v subjektívnom i objektívnom hodnotení bola operačná technika vaginálny sling (1,5-, resp. 2,8-krát nižšia úspešnosť v porovaní s kolposuspenziou). Záver: Na základe viacročného vyhodnotenia operačných techník realizovaných na našom pracovisku v minulosti a teraz je úspech na zlepšenie kvality života a vyliečenie jednoznačne vyšší u pacientok (aspoň z krátkodobého a strednodobého hľadiska), ktoré podstúpili implantáciu suburetrálnych pások, z dlhodobého hľadiska aj u pacientok, u ktorých bola realizovaná Burch kolposuspenzia. Z vlastných skúseností (aj na základe niektorých literárnych údajov) neodporúčame v súčasnosti operačné techniky typu ihlových suspenzií (Raz, Gittes...), preferujeme miniinvazívne operačné techniky, typu TVT, TVT-O.
močová inkontinencia kolposuspenzia ihlové operácie suburetrálna páska
Klin. urol. 2009; 5 (3): 139-147
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by