Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Štúdia CARMELINA skúma dlhodobú kardiovaskulárnu a renálnu bezpečnosť linagliptínu u pacientov s diabetom mellitom 2. typu vo vysokom kardiorenálnom riziku
Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2018
CARMELINA je randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia s cieľom zistiť efekt DPP-4
inhibítora linagliptínu v porovnaní s placebom na KV výsledky aj na výsledky renálnych parametrov u pacientov
s DM 2. typu s vysokým KV aj renálnym rizikom po pridaní k štandardnej liečbe. Primárny kompozitný KV výsledok
zahŕňal úmrtie z KV príčin, nefatálny infarkt myokardu (IM) a nefatálnu cievnu mozgovú príhodu (CMP). Hlavný
sekundárny výsledok zahŕňal kompozitný renálny ukazovateľ (úmrtie z dôvodu ochorenia obličiek, trvalé konečné
štádium obličkového ochorenia – ESRD, alebo trvalý pokles eGFR ≥ 40 %). Táto štúdia spĺňa požiadavky FDA
a EMA ohľadom stanovenia KV bezpečnosti a zároveň skúma potenciálny renálny benefit linagliptínu. Jej výsledky
budú prvýkrát prezentované na 54. kongrese EASD v Berlíne v septembri 2018.

Clinical trial CARMELINA studies long-term cardiovascular and renal safety of linagliptin in patients with
type 2 diabetes and high cardio-renal risk

CARMELINA is a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial with the aim to examine the effect of linagliptin,
an DPP-4 inhibitor, in comparison with placebo, on incidence of cardiovascular and renal outcomes in patients
with type 2 diabetes mellitus with high cardio-renal risk on top of standard care. The primary composite outcome
was death from cardiovascular causes, nonfatal myocardial infarction or nonfatal stroke. The key secondary
endpoint was the time to first occurrence of kidney death, sustained end-stage kidney disease or sustained decrease
of ≥40% in eGFR. This study fulfils requirements of FDA and EMA for assessement of cardiovascular safety,
but is also studies renal benefit of linagliptin, Results of this study will be first time presented at the 54. annual
meeting in Berlin in September 2018.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, linagliptin, CARMELINA, cardiovascular and renal risk
diabetes mellitus 2. typu linagliptín CARMELINA kardiovaskulárne a renálne riziko
Interná med. 2018; 18 (7-8): 321-323
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by