Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
účinnosť aliskirenu vo fixnej kombinácii s tiazidovým diuretikom v podmienkach bežnej klinickej praxe – štúdia estrella
Rudolf Uhliar, Pavol Tisoň
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2013
Cieľom prezentovanej štúdie bolo dokumentovať dlhodobú účinnosť a bezpečnosť fixnej kombinácie aliskirenu a hydrochlórotiazidu v ročnom sledovaní v podmienkach bežnej klinickej praxe v súbore 1137 pacientov s nedostatočnou odpoveďou na predchádzajúcu antihypertenzívnu liečbu. Priemerný systolický (sTK) a diastolický (dTK) tlak krvi na začiatku štúdie v celom súbore bol 163,1 ± 16,7 mmHg/96,0 ± 10,0 mmHg. Po 12 mesiacoch sa signifikantne znížili hodnoty sTK/dTK v celom súbore na 133,4 ± 11,9 mmHg/80,3 ± 7,0 mmHg (p < 0,001). Pokles hodnôt krvného tlaku bol výraznejší u diabetikov ako u pacientov bez diabetes mellitus (DM), avšak bez štatistickej významnosti (31,2 mmHg vs 29,4 mmHg) pre sTK (p = 0,07) a (16,3 vs 15,2 mmHg) pre dTK (p = 0,054). Počas 12-mesačného sledovania sme signifikantné zmeny v hladine kália oproti úvodnej hodnote nezaznamenali (4,33 ± 0,41 vs 4,42 ± 0,45) (p = 0,09). Rovnako sme nepozorovali signifikantné zmeny v hodnote sérového kreatinínu (86,5 ± 19,2 vs 85,6 ± 18,2 umol/l) (p = 0,11). V podskupine pacientov s DM boli hodnoty glomerulárnej filtrácie v úvode štúdie signifikantne nižšie ako u pacientov bez DM (69,24 ± 6,22 vs 73,16 ± 7,1 ml/min) (p = 0,001). Na konci štúdie sme zaznamenali signifikantné zlepšenie hodnôt glomerulárnej filtrácie u pacientov s DM (71,65 ± 6,8 ml/min) oproti úvodnej hodnote (p = 0,01). V skupine pacientov bez DM sme signifikantné zmeny v hodnote GF v priebehu štúdie nepozorovali. Naša štúdia potvrdila dlhodobú účinnosť fixnej kombinácie aliskirenu s hydrochlórotiazidom v súbore pacientov s nedostatočnou odpoveďou na predchádzajúcu antihypertenzívnu liečbu v podmienkach bežnej klinickej praxe. Nedokumentovali sme negatívny vplyv tejto liečby na renálnu funkciu u pacientov v celom súbore, rovnako ako ani v podskupine pacientov s DM.
arteriálna hypertenzia kardiovaskulárne riziko aliskiren hydrochlórotiazid
Interná med. 2013; 13 (11): 502-506
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by