Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická traumatológia
Úrazy vonkajšieho genitálu
Jozef Marenčák, Rudolf Moro, Dymitry Lapatko, Michaela Trabalíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Cieľ práce: Retrospektívne zhodnotenie diagnostiky a liečby úrazov vonkajšieho genitálu.
Materiál a metódy: V období od 1. 1. 1985 do 31. 12. 2014 bolo na urologickom oddelení FNsP Skalica liečených pre úraz
vonkajšieho genitálu celkovo 42 pacientov (39 mužov a 3 ženy, priemerný vek 27,5 roka – rozpätie 8 až 64 rokov). Poranenia
penisu boli zaznamenané u 17/39 (44 %), poranenia skróta u 19/39 (49 %) a kombinované poranenia skróta + penisu
u 3/39 (7 %) mužov. Tupé poranenia boli vyvolávajúcim faktorom u 29/42 (69 %) celého súboru – pričom popáleniny
sme zaznamenali u 2/29 (7 %) pacientov. Penetrujúce poranenia boli zaznamenané u 13/42 (31 %) pacientov – v tejto
skupine bol samopoškodzujúci mechanizmus úrazu dokázaný u 6/13 (46 %). Diagnostické postupy využité pri úrazoch
vonkajšieho genitálu: anamnéza, fyzikálne a laboratórne vyšetrenia, niektoré zobrazovacie vyšetrenia, gynekologické
a endoskopické vyšetrenie a pod.
Výsledky: USG vyšetrenie obsahu skróta potvrdilo ruptúru semenníka u 7 z 8 (87,5 %) pacientov s testikulárnym poškodením
potvrdeným pri chirurgickej revízii. Ako pri poranení penisu, tak aj pri úrazoch skróta bol väčšinou (v 80 %
a v 77,3 %) využitý chirurgický spôsob liečby. Asi 12 mesiacov po fraktúre penisu mali uspokojivú erekciu 4 z 5 (80 %)
operovaných mužov, slabšiu erekciu pozoroval konzervatívne liečený muž. Priemerný čas od úrazu do ošetrenia predstavoval:
38,5 (0,5 – 112) hodiny pri úrazoch pohlavného údu a 8,5 (0,5 – 56) hodiny pri poraneniach skróta.
Záver: Úrazy vonkajšieho genitálu sa nevyskytujú často, mávajú pestrý klinický obraz v závislosti od mechanizmu vzniku.
Väčšina poranení genitálu (u mužov aj u žien) bola zapríčinená tupým poranením. Diagnostika úrazov vonkajšieho
genitálu bola vždy prispôsobená konkrétnemu pacientovi. Precízne USG vyšetrenie skróta sa ukázalo ako dostatočne
presné pri stanovení ruptúry semenníkov. Urgentnosť riešenia úrazov genitálu bola daná hlavne rizikom infekcie (podľa
etiológie úrazu), ďalej možnosťou straty erektilnej funkcie a fertility u mužov, prípadne rizikom masívnejšieho krvácania
u žien. Včasná chirurgická korekcia s uzatvorením tunica albuginea pri fraktúre penisu bola dlhodobo kozmeticky
aj funkčne efektívna. Včasná chirurgická explorácia bola efektívna aj vo všetkých prípadoch (čo i len suspektnej) testikulárnej
ruptúry.
úrazy vonkajšieho genitálu diagnóza liečba
Klin. urol. 2015; 11 (1): 28-34
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by