Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Vzťah polymorfizmov kandidátskych génov ppara a capn10 k veku diagnózy diabetu 2. typu v populácii slovenska
Martina Dobríková, Martin Javorský, Lucia Klimčáková,Miriam Kozárová, Jana Halušková, Ján Šalagovič, Ivan Tkáč
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Pozadie a cieľ štúdie: Medzi kandidátske gény pre rozvoj diabetu mellitu 2. typu (DM2) patrí PPARA, gén pre transkripčný faktor ovplyvňujúci inzulínovú senzitivitu, ako aj gén pre kalpaín 10 (CAPN10), ktorý pravdepodobne hrá úlohu v sekrécii inzulínu. Niektoré štúdie zistili asociáciu rizikových polymorfizmov týchto génov k rozvoju DM2. Navyše haplotyp PPARA bol asociovaný s nižším vekom diagnózy DM2. Toto pozorovanie zatiaľ nebolo replikované a pre gén CAPN10 nie sú nám podobné štúdie známe. Cieľom našej štúdie bolo zistiť frekvenciu rizikových polymorfizmov a analyzovať vzťah polymorfizmov génov PPARA a CAPN10 k veku stanovenia diagnózy DM2 v populácii Slovenska. Pacienti a metódy: U 211 pacientov s DM2 sme určili genotypy polymorfizmu PPARA Leu162Val C/G a polymorfizmov CAPN10 SNP-43 G/A a SNP-44 T/C metódou PCR- -RFLP. Antropometrické a laboratórne parametre boli vyšetrené štandardnými metódami. Výsledky: Pri testovaní polymorfizmu SNP-43 CAPN10 v dominantnom modeli mali rizikoví homozygoti (GG) o 1,4 roka nižší priemerný vek nástupu DM2 ako nosiči alely A (GA a AA). Tento rozdiel však nebol štatisticky významný. Podobne neboli pozorované signifikantné rozdiely pre polymorfizmus SNP-44 CAPN10 ani polymorfizmus Leu162Val PPARA vo vzťahu k veku diagnózy diabetu, a to ani v aditívnom a recesívnom modeli. Záver: V tejto štúdii sme nezistili vzťah medzi kandidátskymi génmi diabetu PPARA a CAPN10 a skorším vekom nástupu diabetu 2. typu. Asociácia sledovaných polymorfizmov týchto génov s rozvojom DM2 nebola zatiaľ potvrdená ani celogenómovými asociačnými štúdiami pravdepodobne pre nízky vplyv týchto génov na riziko vzniku a rozvoja DM2.
diabetes mellitus 2. typu polymorfizmus gén PPARA gén CAPN10 vek diagnózy
Interná med. 2010; 10 (1): 29-33
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by